ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมีมากมายหลากหลายอย่าง ทั้งในการดำรงชีวิตและขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒธรรม โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวางๆได้เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นนี้ จึงได้จัดทำโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นขึ้นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
          เป้าหมายของโครงการฯนี้เพื่อเน้นให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการสานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชนและผู้เรียน
          กิจกรรม ได้แก่
          - การเป่าแคน
          - การจักสานเช่นหวด
          - การจัดทำพานบายศรี
          - การทำอาหารพื้นเมือง
          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีทั้งด้านชุมชนคือผู้สูงอายุ มีความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานและฝีมือของตนเอง รู้สึกว่าตนมีคุณค่า ไม่ถูกทอดทิ้ง ด้านผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานต่อไป