ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา (ประถมศึกษา) ใน ก.ค.ศ.

ประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ทั่วประเทศ

19  มกราคม 2554

 โปรดเลือก  นายวัชรินทร์  สอนพูด

 เบอร์ ๖

 เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา (ประถมศึกษา) ใน ก.ค.ศ.                 

 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิศาลา 

                    วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

       การศึกษา   พ.ม., ศษ.บ., น.บ., พบ.ม.

       ประสบการณ์

            - ผู้แทนครู  :  ประธานกลุ่มโรงเรียน ๙ สมัย

                             :  เลขานุการคุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ  ๒ สมัย

                             :  ผู้แทนกรรมการอำนวยการคุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ ๔ สมัย

                             :  ผู้แทนครูในคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัด (กปจ.)๒ สมัย

                             :  ผู้แทนครูในคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.)

ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ๒ สมัย

                            :  กรรมการเตรียมการเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

                            :  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

       - ต่างประเทศ :  สปช.เชิญดูงานด้านการศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                           :  ดูงานด้านการศึกษาประเทศมาเลเซีย

                           :  ดูงานด้านการศึกษาประเทศสิงคโปร์

                           :  ดูงานด้านการบริหารภาครัฐประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับคณะรัฐบาลไทย

                           :  ดูงานด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไต้หวัน

                           :  ดูงานด้านการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

                           :  ดูงานร่วมกับคณะศึกษาปัญหาชายแดนไทยประเทศกัมพูชา

                           :  ดูงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

     - องค์กรครู :  ที่ปรึกษาสมาคมครูจังหวัดศรีสะเกษ

                      :  กรรมการชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                      :  กรรมการสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูประถมศึกษาแห่งประเทศไทย

                      :  ประธานประชาสัมพันธ์สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

                      :  ที่ปรึกษาสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                      :  ที่ปรึกษาชมรมครูอัตราจ้าง (พนักงานราชการ) แห่งประเทศไทย

                      :  ที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ

  ความมุ่งหวัง     

     :  จัดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับเงินค่าวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

     :  จัดให้มีเงินวิทยพัฒน์แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี

     :  กำหนดการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษทุกตำแหน่งไม่มีการปรับตก

     :  ครูอัตราจ้าง และพนักงานราชการที่ปฏิบัติการสอนมาไม่น้อยกว่า ๔ ปี  สามารถบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน

     :  ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ที่มีคุณสมบัติสามารถบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้

     :  จัดให้มีครูธุรการประจำโรงเรียนละ ๑ คน

                                                ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคในโลยีสมัยใหม่กับการจัดการศึกษาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แนวคิดเยี่ยมครับ

วันนี้แล้วนะ อย่าลืมไปเลือกและรอดูผลกัน