ddress> โครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ddress>เฉลิมพระเกียรติฯ พระชนมพรรษา  7  รอบ  84 พรรษา ddress>  ddress>หลักการและเหตุผล ddress>ในปัจจุบันสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกงจนถึงปากแม่น้ำแม่กลองเป็นพื้นที่อ่อนไหว มีการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงที่สุดของประเทศประมาณ 35 เมตรต่อปี ผืนดินหายไปแล้ว 18,594 ไร่ บางแห่งถูกกัดเซาะลึกกว่า 1 ก.ม. จนชาวบ้านอพยพย้ายบ้านหนีไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้ง  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีสาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งคือ การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งนอกจากจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาแนวชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมและกระแสน้ำชายฝั่ง   ป่าชายเลนนอกจากจะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำช่วยกรองมลภาวะบริเวณชายฝั่งเป็นแหล่งไม้สำหรับใช้ก่อสร้าง ddress> และยังเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่นและพายุที่จะมากัดเซาะชายฝั่งได้อีกทางหนึ่ง ddress>                 กศน.อำเภอคลองหลวงได้เห็นความสำคัญ ในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา  7  รอบ  84 พรรษา เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอคลองหลวงได้เรียนรู้ระบบนิเวศและเห็นความสำคัญของป่าชายเลนมากขึ้น ddress>  ddress>วัตถุประสงค์ ddress>1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลมากยิ่งขึ้น ddress>                 2. เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้น ddress>                 3.  เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสืบสาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา ddress>  ddress>เป้าหมาย ddress>เชิงปริมาณ   นักศึกษา กศน.อำเภอคลองหลวง จำนวน 100 คน และ ครู กศน.อำเภอคลองหลวง   จำนวน 17 คน รวมเป็น 117 คน ddress>เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  เสริมสร้างพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้น  สร้างความรัก ความสามัคคี และสืบสาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ddress>  ddress>วิธีดำเนินการ 
  1. ddress>ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
  2. ddress>เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
  3. ddress>ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
  4. ddress>จัดกิจกรรมตามแผน
  5. ddress>ประเมินผล/รายงานการจัดกิจกรรม
ddress>  ddress>รูปแบบการฝึกอบรม ddress>                 - จัดค่ายแบบพักค้างแรม   1 คืน 2 วัน ddress>                     ...งบประมาณ ddress>งบประมาณ ddress>                         งบประมาณปี 2554 แผนงานสนับสนุนการจัดการขั้นพื้นฐาน 15 ปี เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัส 8902-05  เป็นเงิน จำนวน  62,800 บาท ( หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาท ) รายละเอียดดังนี้ ddress>              1. ค่าวิทยากร                                                                                                    2,000       บาท ddress>2. ค่าอาหาร  ( 50 บาท X  100  คน  X 4  มื้อ)                                                         20,000    บาท       ddress>3. ค่าที่พัก    ( 1000 บาท X  2 วัน)                                                                              2,000      บาท ddress>4. ค่าเช่าเหมารถรับจ้าง ( 2 วัน X  9000 บาท )                                                        18,000    บาท ddress>5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท X 100 คน X  4 มื้อ)                                10,000    บาท ddress>6. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ครูศรช.  140 บาท X  10  คน X  2  วัน)                                        2,800      บาท ddress>7. ค่าเช่าเหมาเรือปลูกป่า (  ลำละ 1000 บาท X 5 ลำ )                                           5,000      บาท ddress>8. ค่าต้นกล้า ( 10 บาท X 100 คน )                                                                             1,000       บาท ddress>9. ค่าวัสดุโครงการ                                                                                      2,000      บาท ddress>                                                                    รวมเป็นเงิน         62,800     บาท ddress>หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง ddress>  ddress>สถานที่ดำเนินการ  ddress>                 อบต. คลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม ddress>  ddress>ระยะเวลาดำเนินการ ddress>                  1 3– 14  มกราคม  2554 ddress>  ddress>ผู้รับผิดชอบโครงการ ddress>นายรชกิต  กุ่ยเกี๊ยะ  ครูประจำศรช.บ้านเอื้ออาทรคลองห้า ddress>  ddress> ตัวชี้วัดความสำเร็จ ddress>-ตัวชี้วัดผลผลิต  ผู้เข้าร่วมรับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แนวความคิด การเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้ ddress>-ตัวชี้วัดผลลัพธ์  ผู้เข้ารับการอบรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และสืบสาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้ ddress>  ddress>การประเมินผล ddress>ประเมินผลโครงการตามรูปแบบ ของ Kink  Patrich  Appnoach  โดยจากหัวข้อต่อไปนี้
  1. ddress> ปฏิกิริยาตอบสนองด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
  2. ddress>ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
  3. ddress> ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเข้าร่วมโครงการ
  4. ddress>ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร
ddress>  ddress>ผลที่คาดว่าจะได้รับ ddress>นักศึกษา กศน.อำเภอคลองหลวง มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นที่ป่าชายเลน และระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างระเบียบวินัย  และการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และสืบสาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม       ddress>  ddress>ความสอดคล้องมาตรฐาน กศน. ddress>  มาตรฐานที่ 4   การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ddress>  มาตรฐานที่ 6   การทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย  6.1, 6.2                     ddress>  ddress>  ddress>                                  ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ddress>                                                 (นายรชกิต   กุ่ยเกี๊ยะ) ddress>                                      ครูประจำศรช.บ้านเอื้ออาทรคลองห้า ddress>  ddress>  ddress>  ddress>                                   ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ ddress>                                                (นางสาวนิ่มนวล  คำปลื้ม) ddress>                                                  ครูชำนาญการพิเศษ ddress>  ddress>  ddress>  ddress>                                   ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ ddress>                                           (นางสาวนงลักษณ์  เดชระพีพงษ์  ) ddress>                                        ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง ddress>