โครงการปลูกป่าชายเลน

ทำได้ถ้าคิดว่าเราทำได้
โครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติฯ พระชนมพรรษา  7  รอบ  84 พรรษา
 
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกงจนถึงปากแม่น้ำแม่กลองเป็นพื้นที่อ่อนไหว มีการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงที่สุดของประเทศประมาณ 35 เมตรต่อปี ผืนดินหายไปแล้ว 18,594 ไร่ บางแห่งถูกกัดเซาะลึกกว่า 1 ก.ม. จนชาวบ้านอพยพย้ายบ้านหนีไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้ง  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีสาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งคือ การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งนอกจากจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาแนวชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมและกระแสน้ำชายฝั่ง   ป่าชายเลนนอกจากจะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำช่วยกรองมลภาวะบริเวณชายฝั่งเป็นแหล่งไม้สำหรับใช้ก่อสร้าง
และยังเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่นและพายุที่จะมากัดเซาะชายฝั่งได้อีกทางหนึ่ง
                กศน.อำเภอคลองหลวงได้เห็นความสำคัญ ในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา  7  รอบ  84 พรรษา เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอคลองหลวงได้เรียนรู้ระบบนิเวศและเห็นความสำคัญของป่าชายเลนมากขึ้น
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลมากยิ่งขึ้น
                2. เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้น
                3.  เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสืบสาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
 
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ   นักศึกษา กศน.อำเภอคลองหลวง จำนวน 100 คน และ ครู กศน.อำเภอคลองหลวง   จำนวน 17 คน รวมเป็น 117 คน
เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  เสริมสร้างพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้น  สร้างความรัก ความสามัคคี และสืบสาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
 2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
 3. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
 4. จัดกิจกรรมตามแผน
 5. ประเมินผล/รายงานการจัดกิจกรรม
 
รูปแบบการฝึกอบรม
                - จัดค่ายแบบพักค้างแรม   1 คืน 2 วัน
                     ...งบประมาณ
งบประมาณ
                        งบประมาณปี 2554 แผนงานสนับสนุนการจัดการขั้นพื้นฐาน 15 ปี เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัส 8902-05  เป็นเงิน จำนวน  62,800 บาท ( หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาท ) รายละเอียดดังนี้
             1. ค่าวิทยากร                                                                                                    2,000       บาท
2. ค่าอาหาร  ( 50 บาท X  100  คน  X 4  มื้อ)                                                         20,000    บาท      
3. ค่าที่พัก    ( 1000 บาท X  2 วัน)                                                                              2,000      บาท
4. ค่าเช่าเหมารถรับจ้าง ( 2 วัน X  9000 บาท )                                                        18,000    บาท
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท X 100 คน X  4 มื้อ)                                10,000    บาท
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ครูศรช.  140 บาท X  10  คน X  2  วัน)                                        2,800      บาท
7. ค่าเช่าเหมาเรือปลูกป่า (  ลำละ 1000 บาท X 5 ลำ )                                           5,000      บาท
8. ค่าต้นกล้า ( 10 บาท X 100 คน )                                                                             1,000       บาท
9. ค่าวัสดุโครงการ                                                                                      2,000      บาท
                                                                   รวมเป็นเงิน         62,800     บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
 
สถานที่ดำเนินการ 
                อบต. คลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม
 
ระยะเวลาดำเนินการ
                 1 3– 14  มกราคม  2554
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายรชกิต  กุ่ยเกี๊ยะ  ครูประจำศรช.บ้านเอื้ออาทรคลองห้า
 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
-ตัวชี้วัดผลผลิต  ผู้เข้าร่วมรับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แนวความคิด การเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้
-ตัวชี้วัดผลลัพธ์  ผู้เข้ารับการอบรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และสืบสาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้
 
การประเมินผล
ประเมินผลโครงการตามรูปแบบ ของ Kink  Patrich  Appnoach  โดยจากหัวข้อต่อไปนี้
 1. ปฏิกิริยาตอบสนองด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
 2. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
 3. ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเข้าร่วมโครงการ
 4. ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษา กศน.อำเภอคลองหลวง มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นที่ป่าชายเลน และระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างระเบียบวินัย  และการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และสืบสาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม      
 
ความสอดคล้องมาตรฐาน กศน.
  มาตรฐานที่ 4   การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  4.1, 4.2, 4.3, 4.4
  มาตรฐานที่ 6   การทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย  6.1, 6.2                    
 
 
                                 ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
                                                (นายรชกิต   กุ่ยเกี๊ยะ)
                                     ครูประจำศรช.บ้านเอื้ออาทรคลองห้า
 
 
 
                                  ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
                                               (นางสาวนิ่มนวล  คำปลื้ม)
                                                 ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
                                  ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ
                                          (นางสาวนงลักษณ์  เดชระพีพงษ์  )
                                       ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศรช.บ้านเอื้ออาทรคลองห้า

คำสำคัญ (Tags)#กศน.

หมายเลขบันทึก: 418314, เขียน: 05 Jan 2011 @ 12:53 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:12 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • ไม่ได้เข้ามาทักทายนานแล้ว สบายดีนะค่ะ สำหรับโครงการดี ๆ อนุมัติค่ะ อิอิ
 • ขอบคุณค่ะ

                                    

เขียนเมื่อ 

โครงการดีมีประโยชน์

ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ

IP: xxx.121.82.150
เขียนเมื่อ 

โครงการดี แต่ยังไม่ได้ไปทำ

เขียนเมื่อ 
 • ไม่ว่าจะทำหรือไม่
 • แต่แค่คิดดี  ทำดี  สิ่งดีๆๆ ก็จะส่งผลให้โครงการนี้อนุมัติค่ะ
 • เป็นกำลังใจให้นะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.เอส สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่นะค่ะ ปลูกป่าชายเลนเป็นโครงการที่ดีนะค่ะ ประมาณเดือนหน้า ที่กศน.อำเภอบางคนที ก็จะไปปลูกป่าชายเลนเหมือนกันเห็นพี่ๆเค้ากำลังเขียนโครงการเสนอท่าน ผอ.อยู่ ไม่รู้จะอนุมัติหรือป่าว... ถ้าจะให้แนะนำ คงจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวล่ะกัน มีเวลากี่วันค่ะ 2 วัน ได้เที่ยวกี่วัน จะไปไหนดีนะ ที่นี่ล่ะกัน ดอนหอยหลอด อุทยาน ร.2 ค่ายบางกุ้ง แล้วก็แวะไหว้หลวงพ่อบ้านแหลม พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เดินตลาดร่มหุบ ^_^ หรือจะแวะมาเยี่ยมชม ห้องสมุดประชาชนฯ อ.บางคนที ก็ได้นะค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ อ.เอสค่ะ เป็นไงบ้างกับการสอบบรรจุพนักงานราชการ โอเคมั๊ย โชคดีนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.เอส ที่แวะไปเยี่ยมชม หสม.ประชาชนฯ อำเภอบางคนที ยินดีอย่างยิ่ง ขอบคุณล่วงหน้าไว้เลย อิอิ

นำเสนอภาพบรรยากาศ ให้ได้อิจฉา บ้างซิคะะ อยากไปๆๆๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

ขอโทษนะค่ะ อ.เอส เจอ ท่านสจ.ตี๋ ที่ไหนค่ะ ........อยากทราบอะค่ะว่าท่านรองนายกของท่าน สจ.ตี๋ ชื่อไรค่ะ อยู่ที่ อบจ.สมุทรสงคราม ฤ ป่าว และงบที่ว่านี้ มันเป็นงบอะไร ขอได้ทุกหน่วยงานใช่หรือไม่ ช่วยสอบถามให้อีกครั้งได้หรือป่าวค่ะ และถ้าเสนอโครงการผ่าน จะได้ปีงบประมาณนี้ หรือรอปีงบประมาณหน้า ขอบคุณมากๆค่ะ ^__^

เอารายละเอียดโครงการมาลงทำไม ดูรูปดีกว่า