อาจารย์ภูชิสส์ ศรีเจริญ

ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม(HCC) และ บริษัท เอชอาร์โปรลิ้งค์ จำกัด
Usernamepuchiss
สมาชิกเลขที่121979
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

       ด้วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งโครงการสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาทุนมนษย์ และการพัฒนาองค์กรชั้นนำของประเทศมากกว่า 29 องค์กรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันเพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์ ตามแนวทางแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ และสอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆให้สมาชิกของสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC)  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในระหว่าง สถาบัน กับองค์กรสมาชิก องค์กรภายนอกต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.  เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์ รับฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ด้วยหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากว่า 400 หลักสูตร ด้วยทีมงานวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศมากกว่า 150 ท่าน มุ่งเน้นผลักดันการบริหารจัดการ พัฒนาองค์การ พัฒนาทุนมนุษย์ ของสมาชิกสถาบัน ให้สอดคล้องต่อแนวทางแผนเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญ และสอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาประเทศก่อนเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AECในปี ค.ศ.2015 มุ่งเน้นสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆให้สมาชิกในสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม(HCC) แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในระหว่างสมาชิก กับองค์กรภายนอกต่างๆ

2.  เป็นศูนย์กลางแหล่งรวมนักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความรู้กับสมาชิก และหน่วยงานที่เป็นสมาชิกในด้านการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง การสร้างสังคมสู่การเรียนรู้ การเพิ่มผลผลิต การสร้างภาคีเครือข่ายด้วยการมีส่วนร่วม ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3.  รับจัดวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่  และพัฒนาองค์กรสู่ผลสัมฤทธิ์ อันจะทำให้บริษัท/หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากเช่น เป็นแหล่งในการหาผู้สมัครงาน  เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมสัมมนาในเรื่องต่างๆ (การบริหาร / การจัดการ/ การผลิต / การขาย/ การตลาด /บัญชี / การเงิน /จัดซื้อ / ระบบคุณภาพ HA  TQA(รางวัลคุณภาพแห่งชาติ) TQM  เกณฑ์การับรองของระบบสถานพยาบาล และสถานศึกษา ตัวชี้วัด ของ กพร. พรพ. สมศ .สกอ  การจัดทำระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9000, ISO 14000 , ISO 18000 , SA 8000  HACCP  เป็นต้น  กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในการทำงาน  การสร้างจิตสำนักในการทำงาน การละลายพฤติกรรมในการทำงานสู่ความสำเร็จ การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม หลักธรรมในการปกครอง การเมืองภาคประชาชน  การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตภายในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ตามที่สมาชิกต้องการในราคาถูก

4.  รับเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา ในปัญหางานด้านทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้กับโรงพยาบาล  สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานองค์กรที่เป็นสมาชิก เช่น การส่งเสริมการมีงานทำ จัดทำโครงการโรงงานโรงเรียน  แก้ไขปัญหาด้านกฎหมายแรงงาน ข้อกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน การดำเนินคดีในศาลแรงงาน  การจัดทำระเบียบข้อบังคับการทำงาน การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการสายความก้าวหน้า  การกำหนดตัวชี้วัด  การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน การบริหารด้วยระบบสมรรถนะ  การบริหารงานกลุ่มสมรรถนะสูง การเสริมสร้างองค์การประสิทธิภาพสูง สร้างองค์การแห่งความสุข การส่งเสริมกิจกรรมการสัมพันธ์ในรูปแบบประยุกต์ ฯลฯ

5. รับดำเนินการจัดทำโครงสร้างการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน อัตราค่าจ้างเริ่มต้น และอัตราการจ่ายโบนัส การปรับค่าจ้างประจำปีให้กับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นสมาชิก และองค์กรที่มีความประสงค์ จัดทำการสำรวจความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรสมาชิก  และเผยแพร่ต่อสังคม

6. เป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทำงานวิชาชีพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จในกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านสถานพยาบาล ด้านการอยู่รวมกันอย่างสร้างสรรค์ ด้านธรรมาภิบาล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในฐานแห่งความพอเพียง และจิตสาธารณะฯลฯ

7.   เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในด้านต่างๆ

8.   เป็นฐานการตลาดในด้านการบริการ และการจัดหารายได้และเป็นช่องทางด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาชิกเครือข่ายทุกด้าน อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบริษัทสมาชิก การตรวจสุขภาพก่อนทำงาน การตรวจร่างกายกรณีส่งบุคลากรไปทำงานต่างประเทศ เป็นฐานสมาชิกด้านการประกันสังคม และกองทุนทดแทน รับจัดวางระบบที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร รับจัดทำระบบงานคุณภาพ การบริหารรับจ้างเหมาแรงงาน (OUT SOURCING ,LABOUR SUPPLY SERVICES) รับสรรหาบุคลากรทุกตำแหน่งงาน ในระบบ HEAD HUNTER การจัดทำการสำรวจและทำวิจัยด้านการบริหารจัดการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ฯลฯให้กับองค์กรสมาชิกฯลฯ

   จึงประสงค์ขอเรียนเชิญท่านเพื่อสมัครเป็นสมาชิก  และร่วมบริหารสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมาก มุ่งเน้นการบริหารด้วยการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น และร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ กลยุทธ์การบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และต่อประเทศในระดับสากลต่อไป ตามหลักการที่ว่า  “ทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน และหน่วยงานของท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

                                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                                   นายภูชิสส์  ศรีเจริญ

                                                                 ( นายภูชิสส์  ศรีเจริญ)

                                                               ประธานกรรมการดำเนินงาน

                                                       สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม(HCC)

                        

         “ความสำเร็จขององค์กรนั้นต้องมุ่งเน้น   การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ นโยบายของลูกค้าผู้ถือหุ้น บุคลากร สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ มุ่งมั่นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การพัฒนาทุนมนุษย์จึงเปรียบเสมือน การลงทุนทางปัญญา เป็น การลงทุนในระยะยาว ที่ส่งผลต่อการคืนทุน และวัดคุณค่าของการลงทุนได้ สร้างความมั่นคง ต่อองค์กร สร้างเสริมการพัฒนาสังคม  และประเทศชาติในระยะยาวต่อไป ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างเสริมทางปัญญาให้กับทรัพยากรมนุษย์ อย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วม และ บนพื้นฐานของความสามัคคี และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา    พระมหากษัตริย์ เป็นสำคัญ"

อ.ภูชิสส์     ศรีเจริญ

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรเชิงผลสัมฤทธิ์  

                         

ประวัติการศึกษา            

 • โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (ประธานนักเรียน)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์(วิทยาลัยครู ฉะเชิงเทรา)
 • (ประธานนักศึกษา บริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ)
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขารัฐประศาสนศาสตร์                (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)รองประธาน
 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)                      คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการ สำหรับนักบริหาร
 • ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • กำลังศึกษาปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์         (องค์กร และทรัพยากรมนุษย์)มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • กำลังศึกษาภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   คณะ นิติศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร นักบริหารงานบุคคล การตลาด การเจรจาต่อรองชั้นสูง (การบริหารธุรกิจ จิตวิทยาแรงงานสัมพันธ์)  สถาบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศสิงคโปร์
 • ประกาศนียบัตรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นที่ 1 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวง อุตสาหกรรม  กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ดำรงตำแหน่งประธานรุ่น)                                                                                                                                                               
 • ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน (ดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขานุการรุ่น22)                                 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรเผยแพร่ประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า  ดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขานุการรุ่น
 • ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร สถาบันไทย-ญี่ปุ่น  ฯลฯ         
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหักด้านวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีแก่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำรงตำแหน่งประธานรุ่น และได้จัดตั้งสถาบันวิทยุชุมชนและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีโดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ บริษัท โคโย แมนนิวแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารบริษัท เอส แอนด์  เอ็น บิสซิเนส จำกัด                                                                                                                                              
 • ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอเปอร์เรชั่น เมลโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร กำกับงานบริหารฝ่ายบุคคลธุรการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย กลุ่มบริษัท วี เอ็ม เอส  จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ , ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด
 •  ผู้จัดการทั่วไป สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย , ที่ปรึกษาบริษัท ไวท์สตีล จำกัด , บริษัท ที เอ็น พี จำกัด,  ที่ปรึกษาบริษัท พี ไอโนเวชั่น จำกัด(  เครือสหพัฒฯ)   ,ที่ปรึกษาบริษัท อีซูซุ ฟิชชิ่ง จำกัด , ที่ปรึกษาบริษัท ทัดชัย จำกัด , ที่ปรึกษาบ. พงษ์ธนภร
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการตลาด บจก. นพศิริเพิ่มพูนทรัพย์ ( ทำคู่กับงานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย )
 • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล   และ ที่ปรึกษา กลุ่ม บริษัท กรุงเทพไดแคสติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด และในเครือ BDI GROUP       
 • ผู้ช่วยรองประธานบริษัท และที่ปรึกษา)บริษัท อิวาซากิ เมทัล (ประเทศไทย)จำกัด 
 • ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท ไทยโคอิโทะ จำกัด ทำงานควบคู่กับบริษัท กรุงเทพไดแคสติ้งฯ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • ที่ปรึกษาบริษัทบริษัทกรุงเทพอัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัทกรุงเทพ ทูล แอนด์ โมลท์ จำกัด
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียน ไทยไต้หวัน เทคโนโลยี  
 •  ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เอสพีอินเตอร์แมนเนจเม้นท์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ในเครือ
 •  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสำนักงาน / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายโครงการพิเศษ บ. กมลประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 •  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  

 • ประธานกรรมการ บริษัท เอชอาร์โปรลิ้งค์ จำกัด และบริษัทในเครือ(สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์)
 • ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท เฮสโกฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด กำกับดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม
 • คณะกรรมการยุทธศาสตร์วางแผน และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
 • คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประธานกรรมการสถาบันวิทยุชุมชน และเทคโนโลยี
 • ประธานกรรมการบริหารและรองเลขาธิการ
 • สถาบันพลเมืองเพื่อพัฒนาสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่2142)
 • ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
 • นักเขียน นักวิจารณ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 • วิทยากรศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภาครัฐ / เอกชนในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ , การละลายพฤติกรรม , การทำงานเป็นทีม  , กิจกรรมการสร้างทีม , การจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ(SYSTEMATIC THINKING) , การพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง , การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ , การบริหารการตลาดด้วยประสบการณ์การมีส่วนร่วม ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ , การบริหารผลการประเมิน (PERFOREMANCE MANAGEMENT SYSTEM) KEY PERFOREMANCE INDICATOR , HR SCORECARD , การบริหารโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนและการตลาด , การเจรจาต่อรอง และบริหารงานสหภาพแรงงานมากกว่า 20 ปี   และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการบริหารองค์กร และเป็นวิทยากรบรรยายมากกว่า 400 หลักสูตร ในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน และมีงานเขียนด้านการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 50 เรื่องั  ฯลฯ 

กิจกรรมทางสังคมในอดีตที่ผ่านมา และความสามารถพิเศษ

 • กรรมการบริหาร และผู้ช่วยอุปนายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย(สอท)
 • กรรมการ และเลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 • คณะอนุกรรมการทำงานลุ่มน้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการ
 • ประธานฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ สมาคมบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ (PAAS)
 • กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ (PAAS)
 • กรรมการ และเลขานุการชมรมนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กรรมการ และเลขานุการชมรมบริหารงานบุคคลสุขสวัสดิ์
 • กรรมการบริหารชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
 • กรรมการบริหารชมรมบริหารงานบุคคลบางปะกง

              ประธานชมรมนักพูด ประธานชมรมดนตรีสากล ประธานนักศึกษา ประธานคณะวิทยาการจัดการ ประธานนักเรียน ประธานรุ่น       วิทยากรบรรยายพิเศษด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทีมงาน การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาหัวหน้างาน  การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การตลาดยุคใหม่  การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ นักจัดรายการวิทยุ พิธีกร นักวิจารณ์ อาจารย์สอนดนตรีสากล และอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาฯลฯ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเอกชนในการเจรจาต่อรอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความกดดันตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การเป็นสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการบริหารองค์การที่มีสหภาพแรงงาน โดยมุ่งการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก และการมีส่วนร่วม และการประสานประโยชน์ขององค์เป็นสำคัญ รอบรู้ในด้านคดีแรงงาน กฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การบริหารการจ้างเหมาแรงงาน และการบริหารแรงงานต่างด้าว    ร่วมอภิปรายงานวิชาการสำคัญอีกมากกว่า  100 หลักสูตร  ด้านแรงงาน  การบริหารผลงานวิจัยคุณภาพ  เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจทรัพยากรมนุษย์   โครงสร้างค่าจ้าง  การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน  การตลาด  การขาย จัดซื้อ ฯลฯ

ผลงานทางวิชาการ  การวิจัย  และบทความงานเขียนลงเผยแพร่ตามสื่อนิตยสารต่างๆมากกว่า 50 เรื่อง อาทิ

 • KPI รายบุคคล สุดยอดบริหารพลลัพธ์ขององค์กร(หนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุดเล่มหนึ่งในขณะนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเชิงผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ด้วยการบริหารงานการมีส่วนร่วม เครือข่ายภาคี เขียนร่วมกับ ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนาศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้บริหารศูนย์การแพทยฯ และคณะแพทย์)
 • ผลงานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท เฮสโกฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง และสังคมแห่งความมีเอกราชทางการเมืองของไทย กรณีศึกษา บริษัทเฮสโกฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด
 • การเมืองภาคประชาชน
 • แนวทางการไปสู่การเป็นหัวหน้าที่ดี
 • ความสำเร็จของคนรุ่นใหม่กับศิลปะของนักบริหารในการบังคับบัญชา
 • เล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ผู้เขียนเรื่องมาตรการและกลยุทธ์ในการบริหารในสภาวะแนวโน้มเศรษฐกิจขาลง
 • มาตรการการตรวจสอบและการวัดอุณหภูมิในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานต่างจากการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างไร
 • จริงหรือไม่ที่ว่านักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ล้มเหลวด้านการบริหารครอบครัว
 • โฟกัสแผนธุรกิจแผนพัฒนาคน เพื่อความสัมฤทธิ์ผลของงาน
 • แรงงานสัมพันธ์แผนตัวช่วยในการบริหารคน
 • สภาองค์การนายจ้างองค์การอิสระนวัตกรรมด้านการจัดการองค์กร
 • การจ้างเหมาแรงงานนวัตกรรมระบบการจ้างงานยุคใหม่ตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบยืดหยุ่น
 • ปัจจัยการบริหารคนประสิทธิภาพการบริหารงาน ฯล