กระบวนการเข้าค่าย  “หรรษาหน้าวัด”
                จากโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ซึ่งประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อคนติดสารเสพติดสภาพโรงเรียนอยู่กลางเมืองมีปัญหาในเรื่องยาเสพติด  เช่น  บุหรี่  กลุ่มนี้ล่อแหลมเกี่ยวกับการเสพยาบ้า  วิธีมีนโยบายปราบปรามยาบ้า  โรงเรียนจึงหากลุ่มเสี่ยงออกมา  มีประมาณ 50 คน  มีอยู่ 1 คน  พ่อพิการมีอาชีพขับรถส่งผัก  จึงให้ลูกไปขับรถส่งผักเวลาขับรถจะสูบบุหรี่จัด  จึงเชิญผู้ปกครองมาพบ  และแก้โดยให้เข้าวัด  ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย  เช่น  วงโยธวาทิต  กิจกรรมรักการอ่าน  แต่กลุ่มนี้ทำกิจกรรมได้ไม่นาน  โรงเรียนจึงจัดทำกิจกรรมที่วัด  โดยจัดค่าย “หรรษาหน้าวัด”  เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมเข้าค่ายกับนักเรียนด้วย  จากกลุ่มเป้าหมาย  50 คน  มาเข้าค่ายประมาณ  30  กว่าคน  โปรแกรมเข้าค่าย  2 หรือ 3 วันสุดท้ายนักเรียนและผู้ปกครองพอใจ  ขอให้จัดทุกปี
กระบวนการสู่ความสำเร็จ
                1.  ปรับพฤติกรรม  นักเรียน  และผู้ปกครอง
                2.  ร่วมกันหาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดี
                3.  ครู ผู้ปกครอง  นักเรียน  ร่วมมือกันแก้ปัญหา
                4.  แก้ปัญหา  แบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
                5.  ใช้ตำรวจโรงเรียน  (นักเรียน)  ควบคุม  ซึ่งเป็นบทบาทสมมุติ

กิจกรรม
                1.  ใช้ระบบดูแลนักเรียน
                2.  ดูแลให้ความใกล้ชิด
                3.  เยี่ยมบ้านนักเรียน
                4.  ครูสร้างความไว้วางใจกับนักเรียน
                5.  ใช้วิธีแก้ปัญหากับพี่วันต่อวัน
                6.  ให้กำลังใจ
                7.  ดึงจุดเด่นออกมาพัฒนา
                8.  หาสาเหตุ
                9.  ให้โอกาสแนะนำแบบกัลยาณมิตร
                10.ให้ความสำคัญ
                11.ให้เป็นผู้นำ
                12.ยกย่อง
                13.เปิดโอกาส
                14.ใช้ระบบส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
                15.รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง

KM Idea

12 กันยายน 2548