เคยมีคนถามผมเรื่องนวตักรรมคืออะไร ต้องมีตัวชี้วัดด้วยไหม ผมก็ได้ตอบไปตามความคิดของผมเอง ดังนี้

ผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ขอตอบตามความเข้าใจอย่างนี้นะครับ
1. นวัตกรรม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1) นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราคิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้การทำงานของเราดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ทำงานง่ายขึ้น ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ปลอดภัยขึ้น ในการเขียนนวัตกรรมกลุ่มนี้ควรจะบอกที่มาของการคิดเครื่องมือนี้ขึ้นหรือเรียกว่าหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์เพื่อเอาไปทำอะไร วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีทำ ผังหรือรูปแบบหรือรูปประกอบ การทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานและวัดได้อย่างไรว่าใช้แล้วได้งานที่ดีกว่าเดิม(ตัวชี้วัด) ประโยชน์และการนำไปใช้ และเอกสารอ้างอิง
2) นวัตกรรมเชิงระบบ เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ตัวแบบ วิธีการ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาใหม่แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานของเราได้ อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
- นวัตกรรมเชิงระบบบริหาร เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อให้งานสำเร็จหรือมีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เป็นGeneric technology คือบริหารงานอย่างไรให้เอื้อต่อการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ
- นวัตกรรมเชิงระบบบริการ เกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานของเราให้มีคุณภาพ เป็นลักษณะIntrinsic Technology คือทำงานอย่างไรให้ดี ให้มีคุณภาพ
นวัตกรรมเชิงระบบนี้อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการทำงานใหม่ๆซึ่งก็คือCQI นั่นเอง หรือเป็นวิธีการทำงานที่ดีเลิศ ก็คือBest Practice ดังนั้นการเขียนหรือทำจะใช้ 9 ขั้นตอนจองTQMก็ได้ ถ้าเป็นCQI อย่างน้อยจะต้องมีชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ปัญหาที่พบ สาเหตุแท้จริงของปัญหา วิธีแก้ปัญหาที่อาจเป็นไปได้ วิธีการแก้ปัญหาที่เลือก สรุปผลและข้อเสนอแนะ ประโยชน์ที่จะได้(บอกว่าจะได้ประโยชน์อะไรซึ่งก็คือตัวชี้วัดนั่นเอง) ส่วนBest Practiceส่วนใหญ่มักต่อยอดมาจากCQIคือนำวิธีปฏิบัติที่เลือกแล้วว่าดีมาใช้เขียนจึงต้องบอกว่าชื่ออะไร วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติ ตัวชี้วัด ผู้เกี่ยวข้อง
สรุปคือการเขียนนวัตกรรมต้องมีตัวชี้วัดครับ จะได้เทียบเคียง(Benchmark)ได้ว่าดีกว่าวิธีเก่าหรือดีกว่าเมื่อก่อนหรือดีกว่าที่อื่นแค่ไหน(เป้าหมายตัวชี้วัด)และดีกว่าอย่างไร(ตัวชี้วัด)