จากความเปลียนแปลงในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้  ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ  นอกจากนี้ความรู้ในตัวมนุษย์มีมากมาย  ไม่มีการถ่ายทอดไปสู่คนอื่น  ในวงการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้โดยใช้ gotoknow