จากความเปลี่ยนในยุคโลกาภิวัฒต์ โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในด้าน ICT เป็นสิ่งที่นักบริหารยุคใหม่จะต้องเรียนรู้