วันที่ 30 ก.ค 2549 ได้รับความรู้จากน้องๆ เกี่ยวกับการใช้web.gotoknow ขอชื่นชมน้องๆทุกคนที่อดทนในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ สว.(สูงวัย)ทั้งหลาย ได้รับความรู้จรืงๆ คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปสั่งงานให้คนอื่นทำได้ถูกต้อง   ขอขอบคุณ