ใครคือครู  ครูคือใครในวันนี้    ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยูที่เรียกว่าครู  อาจารย์      ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด             ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร