เปิดกว้างทางปัญญา  เส้นทางสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงนำสู่การปฏิบัติในสภาพสังคมที่สับสน  วุ่นวายท่ามกลางความวิตกกังวลของนักการศึกษาในระดับปฏิบัติ