เป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับในวันนี้ เกี่ยวกับ gotoknow.org  ขอขอบคุณอาจารย์ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์  คณะวิทยากร  และสมาชิกของกลุ่มที่จัดสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่าน