จากที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ Gotoknow.org  ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งขอรายวิชา  สัมมนาวิชาการ  และได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย