ประเทศญี่ปุ่นมี  74  จังหวัด  ใฃ้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาประจำชาติ  คนญี่ปุ่นจะไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษ  คนญี่ปุ่นซื่อสัตย์  ในเรื่องของการศึกษา  ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น  คล้ายกับประเทศไทย  คือ  6-3-3-4 ปี  การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี   หลักสูตรการศึกษาเน้นให้เด็กรู้จักคิด   รู้จักพิจารณา   และรู้จักการแสดงออก   จุดเน้นของการศึกษา  คือ " ความรักชาติ   สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม   และความปลอดภัยของเด็ก "