การปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ตั้แต่ประเทศไทศมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นั้น สถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญ ที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียน