Contact

สุดยอด

  การเรียนรู้สมัยใหม่จาก มอ.ปัตตานี  
To day ได้เรียนรู้จากระบบ Go to know.org จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิรูปเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก จากภาควิชาบริหารการศึกษา มอ.ปัตตานี

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 41648, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #48#ป.โทบริหารการศึกษา

Recent Posts 

Comments (1)

จะแนะนำให้ครู-อาจารย์ใช้สอนเด็กในโรงเรียนด้วย