อนุทินครั้งที่ 4,5,6 และ 7


สาระที่เรียนในวันนี้

                              อนุทินการเรียนรู้ฉบับที่  4

วันที่เขียน 1สิงหาคม 2549 (วันที่เรียน 29 กรกฎาคม 2549)

หัวข้อที่เรียนรู้ 

             ช่วงเช้าเรียนกับ ศ.ดร.ปทีป  ในหัวข้อ ICT

                    ช่วงบ่ายเรียนกับ ดร.ประกอบ  ใจมั่น   ในหัวข้อการสืบค้น    ข้อมูล   สืบค้นหนังสือออนไลน์   และสร้าง Webblog  ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุ       ICT  ในเรื่องของ  ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยของระบบสารสนเทศ  ส่วนประกอบของสารสนเทศสำนักงาน  ระบบสารสนเทศในองค์กร  ระบบการจัดการกลยุทธ์ขององค์กร ทุกส่วนต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลและสารสนเทศ

         เรียนอาจารย์ ดร.ประกอบฯ ช่วงบ่าย         ทบทวนการสืบค้นข้อมูล  e-book            สืบค้นข้อมูลในหนังสือออนไลน์         การสร้าง wabblog    การเข้าสู่   wabblog โดยเข้าเว็บ Gotoknow.org คลิกคำว่าลงทะเบียน  พิมพ์ข้อมูล รหัสผู้ใช้  รหัสผ่าน  อีเมล  นามแฝง  ชื่อจริง  นามสกุล  ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วกดสมัครสมาชิก เพื่อให้ระบบทำการสมัครสมาชิก  เมื่อลงทะเบียนเสร็จสามารถเข้าระบบได้ทันที  การเข้าสู่ระบบในภายหลัง  ก็ต้องเข้า    Gotoknow.org   และคลิกที่คำว่าเข้าใช้ระบบ   การสร้างบล็อกใหม่   คลิกไปที่สร้างบล็อกใหม่  และให้ข้อมูล และกดสร้าง  หรือถ้าจะบันทึกใหม่ ให้คลิกที่เพิ่มบันทึก      การนำไฟล์ข้อมูลเข้าบล็อกไปที่แผงควบคุมคลิกที่จัดการไฟล์อัลบั้มใหม่ หรือนำไฟล์ขึ้นก็คลิกที่นำไฟล์ขึ้น คลิกปุ่ม Browse แล้วคลิกปุ่มนำไฟล์ขึ้น 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน        ความคิดเห็นไม่แตกต่างกันมากนัก ทักษะการใช้ ต้องฝึกฝนและต้องมีเวลาในการฝึกฝน การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้       เกิดทักษะในการใช้มากขึ้น 

สาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้      ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็ดี เพราะผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะเพิ่มขึ้น และนำไปใช้ในกาiเรียนหรือปฏิบัติงานได้

ความคิดเห็นของผู้สอน .........................................

                             อนุทินการเรียนรู้    ฉบับที่  5

วันที่เขียน 19  กันยายน  2549 (วันที่เรียน 5  สิงหาคม 2549  )                                 หัวข้อที่เรียนรู้     เรื่อง  Power point   

ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุ  การสร้างงานนำเสนอมี 3 วิธี คือ  1)  สร้างด้วยเนื้อหาอัตโนมัติ   2)  สร้างจาก Template   3) สร้างด้วยการนำเสนองานด้วยงานนำเสนอเปล่า   การสร้างสไลด์จาก Design Template 

                 - เปิดโปรแกรม  Power point    ดูที่ Task Pane  เลือก  Create a new presentation  เลือก   Design Template  แบบจะโชว์ที่หน้าจอ  คลิกที่ From Design Template  เพื่อสร้างงานใหม่    คลิกเลือกรูปแบบสไลด์ที่ต้องการแสดงทางด้านขวามือ จะเปลี่ยนไปตามที่คลิกเลือก  จากนั้นจะพิมพ์อะไรที่เราจะนำเสนอก็พิมพ์ได้เลย     การทำ Effect    ไปที่  1) Custom Animation  2) Add  Effect  3) Start : on click  4) Direction  แล้วเลือก  speed   หลังจากนั้น  play      การหาภาพเคลื่อนไหว 1)      Insert Clip  Art    2) Clip art on Effect Online   3)  All  media types  4) Animations   แล้วตั้งชื่อ   Go      การพิมพ์เอกสารเพื่อแจก  ไปที่       1) Print           2) Print what    3) Handouts  4)  เลือก  Slides per page  ให้เลือกแบบ  แล้ว Preview   แล้วสั่งพิมพ์ได้เลย               

การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน      การเรียนรู้เรื่อง  Power point  ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า Power pointนอกจากจะอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการสร้างงานนำเสนอ  แต่ยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอได้อย่างน่าทึ่งด้วยการใช้รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไว  และเสียงสมบูรณ์

การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้     การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้ นั้น ก่อนเรียนกับหลังจากที่ได้เรียนแล้ว มีความแตกต่างกัน  และสามารถนำสิ่งที่เรียนวันนี้ไปใช้กับกระบวนการเรียนได้อย่างแน่นอน

สาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้          จากเรื่องเวลาเรียน   Power point  ค่อนข้างน้อย  แต่ก็ได้สาระเยอะและสามารถทำได้  ถ้าเวลาเยอะกว่านี้  คงได้รายละเอียดมากกว่านี้ 

ความคิดเห็นของผู้สอน......................................................................                                              

                       อนุทินการเรียนรู้ ฉบับที่  6

วันที่เขียน    19  กันยายน  2549 (วันที่เรียน 2-3  กันยายน 2549    )

หัวข้อที่เรียนรู้     การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป       เพื่อการวิจัย : SPSS for Windows     

ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุ    

2 ก.ย.49  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย : SPSS for Windowsอาจารย์นำตัวอย่างแบบสอบถามมาให้เป็นตัวอย่างในการคิด  ในแบบสอบถามมีอยู่ 2 ตอน คือ ตอนที่ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  และตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน   ให้เข้าเนื้อหาในการเรียนโดยการกำหนดค่าตัวแปร  ไปที่ 1) ปที่คำสั่งTransform  2) Recode   3) In Different Variables  4) นำข้อมูลที่อยุ่ด้านซ้ายไปอยู่ทางขวา  5)  Change   6)  Ole and New Values  7)   through  8)  Value:  9) Add  10) continue 11)  OKเมื่อตั้งค่าตัวแปรพื้นฐานเสร็จแล้ว ให้ไปที่ คำสั่ง   1) Analyze  2) Descriptive statistics  3) Frequencies  ตัวแปรที่เราพิมพ์ไว้ทั้งหมดจะปรากฏทางด้านซ้ายมือ  หน้าจอจะขึ้น   Frequencies  คลิกข้อมูลที่ต้องการให้เป็นสีน้ำเงินแล้วกดลูกศรข้อมูลก็จะมาอยู่ขวามือ  4) Charts    แล้วเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งแล้วกด Continue  แล้วกด OK เวลาลบข้อมูล  ไปคลิกที่ตาราง  แล้วดับเบิ้ลคลิก จะขึ้น Pivoting Trays   และ  Formatting Toobar2  แล้วไปลากดำตารางที่จะลบออก แล้วกดปุ่ม Delete   ถ้าจะเปลี่ยนตารางดับเบิ้ลคลิกแล้วสลับมุมกันตรงในช่อง Pivuting Trays3หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเลือกคำสั่ง Descriptivesการหาค่าความสัมพันธ์ไฮสแควว์  1)Analyze  2)  Descriptive  Statistics   3) Crosstabs   

 3 ก.ย.49   การวิเคราะห์ข้อมูล  ชนิดของ  t test   การใช้คำสั่ง  one-sample t test,   การใช้คำสั่ง  independent samples test,   การใช้คำสั่ง  paired samples test,  การใช้คำสั่ง  one-way anova, การหาค่าเฉลี่ยและการหาค่า Reliabitity Analysis    

การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน     การเรียนรู้เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ วิจัย : SPSS for Windows    เมื่อได้เรียนรู้แล้ว  ลักษณะในการปฏิบัติไม่ยากมาก  แต่ต้องป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง

การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้    การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย : SPSS for Windows    นั้นก่อนเรียนกับหลังจากที่ได้เรียน มีความแตกต่างกัน  และสามารถนำสิ่งที่เรียนวันนี้ไปใช้กับกระบวนการเรียนได้อย่างแน่นอน

สาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้       การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย : SPSS for Windows    มีเนื้อหาสาระเยอะ นอกจากเรียนในชั้นเรียนแล้ว ควรจะต้องฝึกฝนเพื่อจะต้องนำไปใช้งานได้จริงๆ 

 ความคิดเห็นของผู้สอน..................................................................................                                                        

                            อนุทินการเรียนรู้ฉบับที่  7   

วันที่เขียน    19  กันยายน  2549 (วันที่เรียน 16 กันยายน 2549  )

หัวข้อที่เรียนรู้     การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microtoft Excel 2003     

วามคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microtoft Excel 2003  ในเรื่องของ การวางข้อมูลจากคำสั่ง Paste,  การวางข้อมูลแบบอัตโนมัติ,  การใช้สูตรการคำนวณ,  การกำหนดสีให้กับแท็บชีตงาน,  การยกเลิกการรวมเซลล์ข้อมูลและการขีดเส้นตาราง   อาจารย์ได้นำตัวอย่างมาเป็นตัวแบบและทำตามหัวข้อดังกล่าว       

การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน   การเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microtoft Excel 2003 นั้นง่ายกว่าการใช้ Microtoft Word มาก 

การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้      การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ก่อนเรียนก็มีความเข้าใจอยู่บ้างแล้ว  และเมื่อได้มาเรียนร็อีกก็ทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น  และสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ  

สาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้  เมื่อเข้าใจแล้ว ต้องนำไปใช้บ่อยๆ  ความคิดเห็นของผู้สอน............................................................................................................................  

สิบตำรวจเอกหญิง ลัดดาวรรณ์  หอมหวล   ผู้เขียน

 

หมายเลขบันทึก: 41542เขียนเมื่อ 29 กรกฎาคม 2006 16:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 12:35 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี