อนุทินการเรียนรู้ ฉบับที่ 8

jian thorngnun
การใช้โปรแกรม Excel

 ใบอนุทินงาน

ฉบับที่ 8

วันที่เขียน  28 กันยายน ๒๕๔๙

เรื่องที่gรียน  การใช้และการหาค่าต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Excel...........................................................................................................

.ความคิดเห็นที่ได้หลังจากที่ได้รับการศึกษา

    จากการที่ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Excel ในการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถที่จะนำไปใช้ได้หลาย ๆ อย่าง เช่น ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คำนวณเพื่อหาค่าต่าง ๆ ของข้อมูล โดยได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม ในคำสั่งต่าง ๆ  ข้าพเจ้าเห็นว่าจากการที่ได้เรียนรู้การใช้คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม Excel เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก และเห็นว่ามีความสะดวก รวดเร็วและมีความแม่นยำ ถูกต้องในการจัดการกระทำของข้อมูลที่มีจำนวนมาก  และเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ง่าย  สะดวก  ไม่สลับ ซับซ้อนมากเกินไปโดยเฉพาะ  การใช้สูตรในการคิดคำนวณ จึงมีความจำเป็นที่นักวิจัยทั้งหลายและนักศึกษาที่เรียนในระดับที่สูง เช่นปริญญาโท หรือปริญญาเอกจะต้องศึกษาการใช้โปรแกรมดังกล่าว ให้เกิดความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้อย่างเกิดความชำนาญ ในคำสั่งต่าง ๆ  เพื่อสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เป็นอย่างดี และนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตนเองมีความต้องการได้ เมื่อมีความจำเป็นและเนื้อที่เรียนในวันนี้ได้แก่

          ๑  การใช้คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม Excel

          ๒ การคำนวณด้วยโปรแกรม  Excel

          ๓ การใช้แผนภูมิด้วยโปรแกรม Excel

          ๔ การจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ

          ๕ การทำงานอัตโนมัติของโปรแกรม Excel

การแสดงความคิดจากเพื่อน

        จากการที่ได้สังเกตจากเพื่อนร่วมห้องจะเห็นได้ว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ในเรี่องการใช้โปรแกรม Excel ด้วยคำสั่งต่าง ๆในการจัดการกระทำข้อมูลบนโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี โดยสังเกตจากการซักถามปัญหา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมห้อง  อาจารย์ผู้สอนเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่มิได้เรียนรู้มาก่อน  และบรรยากาศในการเรียนสนุกมาก  มีการช่วยเหลือแนะนำซึ่งกันและกัน และตั้งใจฝึกปฎิบัติกันทุกคนเพราะต่างก็เห็นว่าเรื่องนี้ประโยชน์มากในการทำวิจัย

การประเมินผลการเรียน

       หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องการโปรแกรม Excel t และคำสั่งต่าง ๆบนโปรแกรม Excel  แล้ว  ข้าพเจ้ามีความรู้ มีความสามารถและทักษะในการคำนวณด้วยโปรแกรม Excel   การใช้แผนภูมิด้วยโปรแกรม Excel การจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ  และการรักษาความลับของข้อมูล และการทำงานอัตโนมัติด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม Excel ได้ในระดับที่ดี  โดยเปรียบเทียบจากฐานความรู้ที่มีอยู่เดิม  เพราะข้าพเจ้าไม่มีความรู้เดินในเรื่องนี้เลย  ความรู้ที่ข้าพเจ้าสามารถปฎิบัติได้และฝึกวิเคราะห์ตามตัวอย่างที่อาจารย์ให้มาได้ถูกต้อง

 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เรียน

          การเรียนเรื่องนี้  ข้าพเจ้าคิดว่ามีความจำเป็นและสำคัญยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะสามารถปฏิบัติได้จริงเวลานำไปใช้งาน ควรที่จะเพิ่มเวลาฝึกทักษะในการปฏิบัติของแต่ละขั้นตอนให้มากกว่านี้ อย่างอื่นดีหมดแล้ว

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            นายเจียร  ทองนุ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา

หมายเลขบันทึก: 41541, เขียน: 29 Jul 2006 @ 16:31 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)