gotoknow เป็นมิติใหม่ของการเปิดเสรีทางความคิด ซึ่งปัจจุบันนี้สังคมมีความสลับซับซ้อน หลากหลายความคิดจนบางครั้งดูเหมือนกำลังสับสน การแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ อาจกล่าวได้ว่าgotoknow เปรียบเสมือนเป็นกัลยาณมิตรที่คอยชีนำ ในสิ่งแปลกใหม่ ให้ผู้รับสื่อได้ใช้โยนิโสมนสิการเฟ้นเอาสาระนำมาพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ส่วนประเด็นที่สนใจศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้คือเรื่องของธรรมในพุทธศาสนาและกิจกรรมความเคลื่อนไหวในการเผยแผ่เพื่อเป็นแนวทางนำมาประยุกต์ใช้กับที่วัดต่อไป