Contact

ไม้หวาย

อยู่ที่โรงเรียนการสอนเด็กให้เป็นคนดีคือไม้หวายแต่ต้องรู้จักใช้อย่าใช้มากเกินครูนั้นเวลาถือไม้หวายต้องยิ้มเอาไว้ประมาณว่าครูใจดีภายนอกแต่ใจร้ายภายใน  เด็กนักเรียนจะสามารถรับเราได้อย่างไม่มีปัญหา

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 41532, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ทำโทษเด็ก

Recent Posts 

Comments (0)