- ได้เรียนรู้ถึงระบบการค้นคว้าองค์ความรู้ในระบบเว็ปไซต์ การสร้างระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศในหน่วยงาน และการใช้ Webblog