คณะทำงาน KM เรือนจำอำเภอหลังสวน

การจัดทำ KM ของหน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ การเพิ่มศักยภาพให้เรือนจำอำเภอหลังสวน มีการบริหารจัดการที่ดี ในการควบคุมและพัฒนาผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

KM กับชาวคุก

          คณะทำงาน KM ได้ดำเนินกิจกรรม  ระดมความคิดร่วมกันที่จะพัฒนาเรือนจำอำเภอหลังสวน ก้าวเดินไปสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า "การเพิ่มศักยภาพให้เรือนจำอำเภอหลังสวน  มีการบริหารจัดการที่ดีในการควบคุมและพัฒนาผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ" ซึ่งได้กำหนดสมรรถนะหลักในการดำเนินการไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย  

          1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีปัจจัยองค์ประกอบ   9 ประการ   1. ภาวะความเป็นผู้นำ 2. การทำงานเป็นทีม 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร 4. การวางแผนและจัดระบบงาน    5. การพัฒนาบุคลากร   6. ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความรู้    7. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน   8. การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน     9.การบริหารการเปลี่ยนแปลง

          2. ด้านการบริการประชาชน  ซึ่งมีปัจจัยองค์ประกอบ 8 ประการ   1. การปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง   2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   3. การประเมินผลด้านผู้ให้บริการ   4. การประเมินผลด้านขั้นตอนการให้บริการ   5. การมีจิตมุ่งบริการ   6. ทักษะในการสื่อสาร   7. การบริการที่ดี           8. การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

          3. ด้านการควบคุมและพัฒนาผู้ต้องขัง  ซึ่งมีปัจจัยองค์ประกอบ 6  ประการ  1. การพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผู้ต้องขัง โดยใช้การบูรณาการสหวิทยาการ   2. การพัฒนาศาสตร์และศิลป์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์   3. การพัฒนาให้มีระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมผู้ต้องขัง   4. การมีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไขสถานการณ์ในการทำงาน   5. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร   6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

          จากสมรรถนะ  หลักดังกล่าวคณะทำงานจะได้ดำเนินการพัฒนาให้ทุกด้านดำเนินไปสู่วิสัยทัศน์ให้จงได้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรือนจำอำเภอหลังสวนความเห็น (0)