วงเรียนรู้คุณกิจตำบลท่าไร่

  เวทีเรียนรู้คุณกิจตำบลท่าไร่วันนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ  70 คน เป็นแกนนำ คณะกรรมการ สมาชิก และคณะทำงานจาก 9 หน่วยงาน (คุณเอื้อ และคุณอำนวย)

เวทีวันนี้ทำให้ทีมคุณอำนวยได้เห็นว่า

1.       ต้องบริหารเวลาให้ดี เหมาะสมกับเนื้อหา

2.       ต้องลงพื้นที่คุยกลุ่มย่อยแต่ละหมู่บ้านก่อนที่จะมีเวทีใหญ่ ซึ่งทีมคุณอำนวยท่าไร่ (พี่จุรี ) จะลงพื้นที่หลังจากเวทีในวันนี้ 

3.       ที่สำคัญมาก คือ  กระบวนการทำเวทีและเป้าหมาย ต้องชัดเจน แบ่งบทบาทหน้าที่คุณอำนวยในเวทีนั้น ๆ ให้ชัดเจน

สำหรับรูปแบบเวทีในวันนี้นั้นจะเป็นลักษณะการแบ่งกลุ่มตามหมู่บ้าน มี 6 กลุ่ม/หมู่บ้าน

ประเด็นคือ 1.       เล่าภาระงานที่ทำ 2.       ต้องการให้ใครเข้ามาร่วมรับรู้

3.       ปัญหา – อุปสรรค    4.       แก้ไขได้อย่างไร

ซึ่งรายละเอียดของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอมาเป็นดังนี้คะ

หมู่ที่ 1   มีกองทุนหมู่บ้านและสัจจะออมทรัพย์

            ปัญหา   

1.       ที่ประสบคือประธานกลุ่มไม่ได้อยู่ในพื้นที่  ทำให้ไม่มีแกนนำที่จะสร้างกิจกรรมขึ้นมาในพื้นที่นั้น ๆ

2.       เงินทุนไม่พอ

แนวทางแก้ไข

ต้องการให้แกนนำ ฝ่ายปกครองในหมู่บ้านชุมชน รวมถึงพัฒนาการเข้าร่วมการประชุม รับรู้เรื่องราว หมู่ที่ 2             ถือว่ากองทุนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากว่ามีการประชุมกันทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหา และร่วมกันแก้ไข

หมู่ที่ 3   เป็นกลุ่มองค์กรการเงินที่มีผู้นำที่ดี หรือเรียกว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในหมู่บ้าน มีกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์

            ปัญหา

1.       สมาชิกกู้แล้วไม่ส่งคืน

2.       สมาชิกไม่รับรู้เรื่องระเบียบให้ท่องแท้

3.       อนุกรรมการของภาครัฐไม่ชี้แนวทางด้านกฎหมายอย่างชัดเจน

4.       ฝ่ายธนาคารขาดบริการ ที่ดี

แนวทางแก้ไข

1.       ต้องการเจ้าหน้าที่ทางด้านการบัญชี

2.       ต้องการเจ้าที่ทางด้านกฎหมาย

3.       ต้องการคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน

4.       ดำเนินการกับลูกหนี้

5.       อนุกรรมการของเครือข่ายแต่ละตำบล

6.       ต้องการให้สมาชิกกู้เงินไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

หมู่ที่ 4             มีตัวแทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 4 คน หมู่ที่ 4 ก็เจอปัญหาเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้านเพราะว่าสมาชิกกู้เงินไปแล้วไม่ส่งคืน ทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน 

            ปัญหา

1.       สมาชิกกู้เงินไปแล้วไม่ส่งคืน 2.       คณะกรรมการไม่มีความรับผิดชอบ 3.       เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ลงมาดูแล ปล่อยประละเลย 4.       เงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มไม่มี

แนวทางแก้ไข

1.       อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถมาให้คำแนะนำปรึกษา

2.       อยากมีแหล่งเงินทุนในการบริหารจัดการกลุ่ม

หมู่ที่ 5 

            วันนี้กรรมการของหมู่ที่ 5 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีแต่ตัวแทนจาก อบต. เพียง 2 คน ท่านก็ได้สะท้อนข้อมูลทั่วไปให้เราได้ทราบว่าตอนนี้หมู่ที่ 5 อยู่ในสถานการณ์อย่างไร และท่านได้ให้ข้อคิดที่ว่า “คน 2 คน จะทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นเรื่องยาก” และหมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุด ความร่วมมือกันไม่มี

            หมู่ที่ 5 มี กองทุน 2 กองทุน คือ (1) กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) และ (2) กองทุนกลุ่มอาชีพ ท่าน อบต. อยากเห็นความเจริญงอกงามในโอกาสหน้า 

            แนวทางแก้ไข

1.       อยากให้คณะทำงานลงในพื้นที่หมู่ที่ 5 สักครั้ง ให้ท่านนายอำเภอรับรู้ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข

2.       อยากเห็นรูปองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

หมู่ที่ 6 

            มีทั้งกองทุนหมู่บ้านและสัจจะออมทรัพย์ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความเด่นที่แตกต่างกัน

กทบ.จะมีจุดเด่นที่เรื่องของระบบการทำบัญชี แต่ระบบการทำงานของคณะกรรมการโดยภาพรวมยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร  และต้องการที่จะพัฒนาด้านกฎกติกา อยากให้หน่วยสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือ เช่น จัดนิติกร เข้ามาอบรมให้ข้อมูล เป็นต้น

สัจจะออมทรัพย์ จุดเด่นเรื่องการทำงานเป็นทีม และต้องการที่จะพัฒนาด้านสวัสดิการคือให้สวัสดิการแก่ชุมชนมากที่สุด

หลังจากวันนี้แล้วเวทีใหญ่จะเจอกันในวันที่ 15 ตุลาคม ที่วัดบางหลวง ต.ท่าไร่ เหมือนเดิมคะ  ในช่วงกว่าจะถึงวันนี้  ก็ต้องฝากให้แต่ละกองทุนนัดประชุมพูดคุยกันถึงแนวทางที่จะเดินร่วมไปด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้านต่าง ๆ ซึ่งทีมคุณอำนวยในพื้นที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงและร่วมวงประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ทุกครั้งคะ

พรุ่งนี้เวทีเรียนรู้คุณกิจตำบลมะม่วงสองต้นคอยติดตามนะคะ

หนู เค เอ็ม 

 

 

  <p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)