สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความร้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" ของจังหวัดสิงห์บุรี

"การจัดการความร้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" ของจังหวัดสิงห์บุรี

     จังหวัดสิงห์บุรี  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความร้  จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" ของ จ.สิงห์บุรี ไปแล้ว 2 รุ่นๆละ 80 คน คือ 13-14และ15-16 กย.48 รุ่นที่ 1 เป็นบุคลากรสาธารณสุข  รุ่นที่  2 เป็นบุคลากรจากส่วนราชการที่ลงนามรับรองปฏิบัติราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

     ผลการประเมินรุ่นที่ 1 พบว่า ร้อยละ 89 ไม่เคยมีความรู้เรื่อง KM มาก่อนเลย หลังประชุมฯ ร้อยละ 50 มีความรู้ ความเข้าใจ KM ในระดับปานกลาง  และร้อยละ 20  ในระดับค่อนข้างน้อย  ส่วนใหญ่ต้องการให้ สสจ.สิงห์บุรี จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากรทุกคน  เพื่อจะได้ทำ KM ได้อย่างเป็นรูปธรรม        ในฐานะผู้จัดประชุมฯ(ซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขคนหนึ่ง) รู้สึกหนักใจมากที่ผลการประเมินออกมาแบบนั้น  เพราะมีความคาดหวังว่าผู้เข้าประชุมฯสามารถเป็นแกนนำขององค์กรสาธารณสุขในการทำ KM ได้      ในปีงบประมาณ 2549 สสจ.สิงห์บุรีมีแผนจะจัด KS เดือนละ 1 ครั้ง  ถ้าบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ KM แล้ว KS จะประสบผลสำเร็จได้อย่างไร

      อยากรบกวนขอคำปรึกษาจากท่าน  ศ.นพ.วิจารณ์  พาณิช  ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนและเชี่ยวชาญการจัดการความรู้    ว่าควรจะจัดการในส่วนของการเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ KM ให้บุคลากรสาธารณสุขอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และ สคส.จะช่วยเหลืออะไร สสจ.สิงห์บุรีได้บ้างไหมคะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km_singburiความเห็น (0)