วันนี้ได้มีการรายงานแผนการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบันได้มีความรู้เพิ่มเติมในการใช้แผนการศึกษาเพราะ มีส่วนสำคัญในการจัดการศึกษาในแผนการศึกษาแห่งชาติ ในการศึกษาด้านการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และเป็นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เพราะตัวเองไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยเพราะไม่ได้จบด้านศึกษาศาสตร์มา พอได้มาศึกษาในเรื่องนี้ก็เป็นส่วนดีในการสอบบรรจุ เพราะจะได้เรียนรู้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศในหลายยุคสมัย แต่ละสมัยก็มีประโยชน์ต่อเด็ก โดยที่เด็กเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ เพื่อที่จะนำไปพัฒนาประเทศ