ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบใบของต้นโกสน
ที่มองดูแล้วเหมือนงานศิลปะชั้นเยี่ยม
ในหลาย ๆ ปีมาก ๆ แล้วโกสนได้รับ
ความนิยมปลูกกันมากและมีราคาแพง

โกสนเป็นไม้พุ่มขนาดย่อม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
 cadiaeum variegatum blume
อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae
มีต้นกำเนิดน่าจะมาจากตอนใต้ของมหาสมุทธแปซิฟิค

ลักษณะเด่นน่าจะอยู่ีที่ใบและสีสันของใบ ใบนั้นมี
หลายรูปแบบได้แก่ แบบใบขนุน ใบแฉก ใบกลม
ใบกลมยาว ใบกลมย่น ใบขนาดกลาง ใบแคบ ใบแคบ
เป็นเกลียว ใบยาวกว้าง ใบขนมเปียกปูน การกัดสีของใบ
กลางใบไปหาขอบใบ กัดจุดประ กัดสีจากริมใบไปหา
กระดูกใบ

การปลูก ใช้ดินท้องร่องสวนหรือดินทั่วไปผสมกาบมะพร้าว และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ
ตามประสบการณ์ถ้าให้มูลของแพะ ต้นจะกัดสีดีขึ้น และควรให้ต้นโกสนได้รับแดด
การทำให้ดินโปร่งระบายน้ำดี ก็จะมีผลต่อลำต้นที่แข็งแรง มีพุ่มที่สวยงาม

การขยายพันธ์มีอยู่หลายวิธีเช่นการชำด้วยน้ำ ชำด้วยแกลบ ติดตา เสียบยอด
เพาะเมล็ด