เมื่อมีรอยย่นเป็นทางที่เสื่อพลาสติก ให้ใช้กระดาษเช็ดมือหนาๆรองตามรอยย่นนั้น แล้วใช้เตารีดทับตรงรอยอย่างรวดเร็ว รอยย่นจะหายไป