จากการรายงานการประชมเรือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ 6 /2549  เรื่อง "คันคูใหญ่"

  จะทำอะไรร่วมกันให้มีประโยชน์สูงสุดในคันคูใหญ่ โดยกลุ่มที่ 3 เสนอว่า

         ขั้นการเตรียมการ

                 มีการปรึกษาและร่วมกันวางแผนผังของคันคูใหญ่ว่าจะทำอะไรที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร จุดไหนทำถนน จุดไหนควรทำที่พักอาศัย และเลี้ยงสัตว์

          ขั้นการดำเนินการ

                 เมื่อมีการวางแผนแล้วก็เป็นการดำเนินงาน ว่าจะใช้กำลังคนในครอบครัว หรือจะจ้างเครื่องจักรมาช่วย จากนั้นก็ดำเนินการเรื่องปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชบำรุงดินให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้น

                  จากนั้นก็ดำเนินการออมน้ำ การจัดการน้ำว่าหานำมาจากไหน จะเจาะบาดาล หรือจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมาใช้ รวมทั้งจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความประหยัดสูงสุด

                    เมื่อมีการจัดการน้ำและทำให้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์พอที่จะปลูกพืชได้แล้ว ก็นำกล้าของผัก ผลไม้ สมุนไพร และไม้ใช้สอย รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ตามที่แผนผังตนเองทำใว้ ทำจากง่านไปหายาก

                     และที่สำคัญจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่อย่างมากทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดปีและมีอาหารปลอดสารเคมี ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 

   จะมีวิธีอย่างไรบ้างให้เกิดคันคูใหญ่

        กลุ่มที่ 4 นำเสนอว่าถ้าจะให้เกิดคันคูใหญ่  ทำได้โดยการวางแผนพึ่งตนเองก่อนโดยอาศัยแรงงานในครอบครัว พึ่งพากันเองในกลุ่ม โดยการลงแรงหมุนเวียนกันเอง  สร้างกองทุนหมุนเวียนในกลุ่ม  มีการจ้างรถปรับสภาพพื้นที่ หรือจะเอาดินจากที่อื่นมาถมเพื่อให้เกิดคันคูใหญ่