รายงานการประเมินผลโครงการ"ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน"

โซนคุณภาพกำแพงแสน 1

              บทคัดย่อ

              จุดมุ่งหมายของการรายงานครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” โซนคุณภาพกำแพงแสน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2551 โดยใช้แนวคิดของไทเลอร์ เป็นแนวทางประเมิน 6 ด้าน คือการประเมินวัตถุประสงค์ การประเมินการแผนเรียนรู้ การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ การประเมินเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ  การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา การติดตามผล และการประเมินผลกระทบ  การประเมินผลการอ่าน ประชากรที่ใช้รายงานในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ในปีการศึกษา 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ต่ำ 5 ลำดับท้ายของโซนคุณภาพกำแพงแสน 1 เรียงลำดับจากน้อย  ไปหามาก  คือโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร โรงเรียนบ้านห้วยขวาง โรงเรียนวัดกำแพงแสน ผู้บริหารจำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 5 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 57 คน แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                      ผลการรายงานพบว่า

                      1.  การประเมินวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อความสำเร็จอยู่ในระดับดี

                      2.  การประเมินแผนการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี

                      3.  การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อการประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการอยู่ในระดับดี

                      4.  การประเมินเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อการประเมินเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ  อยู่ในระดับดี

                      5.  การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี

                      6.  การติดตามและประเมินผลกระทบ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อการติดตามและประเมินผลกระทบ อยู่ในระดับดี

                      7.  การประเมินผลการอ่าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านสูงขึ้น                                                

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ป้าผุดความเห็น (0)