26 - 27 กรกฎาคม 2549  ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว  สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดการสัมมนานักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด  ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

          ผมขอนำภาพกิจกรรมของวันแรก ( 26 กรกฎาคม)  ในกิจกรรมหลักๆ ของวันแรกนี้ ส่วนประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการแทรกกิจกรรมการจัดการความรู้จะเล่าในบันทึกต่อๆ ไปนะครับ

  • ภาพแรก ให้ชมวิวริมแม่น้ำปิง ถ่ายจากห้องประชุมบนชั้น7 ของโรงแรม

                     1

  • ภาพที่ 2 เป็นบรรยากาศของการเปิดการสัมมนาโดยเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

                                 2

 

  • ภาพที่ 3 - 4 - 5 เป็นการเล่าประสบการณ์ของการนำ PAR ไปใช้ในกระบวนการส่งเสริมฯ พืชปลอดภัย

3 <div style="text-align: center"></div>4 <div style="text-align: center"></div>5 <ul><li>ภาพที่ 6 แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม เพื่อปรับแนวทางการทำงาน ตามชนิดพืช 4 กลุ่มและการเงิน 1 กลุ่ม</li></ul><p>                                6</p><ul><li><div>ภาพที่ 7 การนำเสนอข้อสรุปของกลุ่ม</div></li></ul><p>                                 7</p><p> </p><ul><li>ภาพที่ 8-9 ฝึกมือเก่าจับประเด็น และทำการสรุปภาพรวมของทุกกลุ่มที่ได้นำเสนอ</li></ul><p> 89</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>