คำพ้องเสียง

yon2499
เพื่อเผยแผ่ผลงาน

นวลจันทร์     สัมฤทธิ์สาครสิน  (2552)  :   รายงานผลการทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

                                                                เรื่องคำพ้องเสียง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

งานวิจัยเพื่อการศึกษานี้เพื่อนำเสนอสำนักการศึกษา

เทศบาลเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

 

            การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องคำพ้องเสียง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึ้น

                    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2 

ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส (สุทธิพงษ์ประชานุกูล)  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน

รวม 30 คน โดยใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 10 คาบ ๆ ละ 60 นาที การทดลองครั้งนี้จะใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design

                    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องคำพ้องเสียง  แบบทดสอบท้ายเล่ม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เกณฑ์การทดสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) และการทดสอบค่าสถิติ t – test แบบ Dependent Samples

                    ผลการศึกษาพบว่า

                    1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำพ้องเสียง  มีประสิทธิภาพ  82.67/94.33

                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำพ้องเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง “คำพ้องเสียง” หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยศิลปะ

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาไทย#คำพ้องเสีนง#เผยแผ่ผลงาน

หมายเลขบันทึก: 410315, เขียน: 25 Nov 2010 @ 16:02 (), แก้ไข: 13 Dec 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)