โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนบ้านยาวีห้วยโป่ง  

          ในวันนี้จะมาเล่าถึงความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โรงเรียนดีประจำตำบล ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2553

          เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 40 จัดการแข่งขันงานทักษะวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสุพิน  นุชรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการเป็นตัวแทนศูนย์ประสิทธิภาพทางการศึกษาพื้นที่ช้างเผือก และการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ได้เป็นตัวแทน 7 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 1.โครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-32.การแข่งขัน Crosswordระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  3.การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  4.การขับร้องเพลงไทยสากลชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  5.การขับร้องเพลงไทยสากลหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  6.การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  7.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สร้างความภาคภูมิใจแก่คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา