สหกิจศึกษา (Cooperation Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ
            นิสิตสหกิจศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงาน ทำให้รับทราบว่าตนเองขาดความรู้ด้านใดที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และได้เรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้เหล่านี้นำมาซึ่งการพัฒนาตนเองก่อนนิสิตี่จะสำเร็จการศึกษา เป็น บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต้องการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบการอาชีพ และเป็นประชากรที่มีคุณค่าิต่อไป