ลังกาวี มีอะไร

                นับเป็นตัวอย่างการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่ง

เริ่มตั้งแต่การผูกเรื่องตำนานเกี่ยวกับนางมัสสุหรี   สร้างกระเช้า( Cable car )  สะพานแขวน Under water world  สินค้าปลอดภาษีให้จับจ่ายกับอย่าสนุกสนาน  ทั้งนี้เพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว

                การเดินทางก็แสนจะสะดวก แล้วจะเล่าให้ฟังนะ ตอนนี้ต้องเข้าโปรแกรมเรียนก่อน

                                                                                                Nuple