เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ ทีมงานของฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้หารือร่วมกับ ดร.วัลลา ตันตโยทัย เรื่องการดำเนินกิจกรรม KM เราตกลงจะเปิดบล็อกของเราเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนจากโรงพยาบาลต่างๆ และมอบหมายให้คุณยุวดี มหาชัยราชัน เป็นผู้ดูแล

อีกกิจกรรมหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากสหสาขาวิชาชีพ โดยมีการกำหนดหัวเรื่องล่วงหน้า และให้คุณศิริวรรณ บุตะเดช รับผิดชอบในการกำหนดตารางเวลาและทำหน้าที่เป็น "คุณลิขิต" บันทึกความรู้ที่ได้

อย่าลืมติดตามความก้าวหน้าของพวกเรานะคะ

ยุวดี มหาชัยราชัน วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘