ตารางแห่งอิสรภาพ

KV

ตารางแห่งอิสรภาพ

KV : "พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ในด้านการจัดการ ด้านการศึกษาเรียนรู้ ด้านการบริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิต ไปสู่การพัฒนาจังหวัดชุมพรเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน "

สรรถนะหลัก

(ปัจจัย/องค์ประกอบ)

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

3. ด้านการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำรวจความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน

มอบความรับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละบุคลตามศักยภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญแต่ละด้าน

จัดทำสาระข้อมูลของหน่วยงานด้านพื้นที่เสี่ยงภัย อุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม ภัยแล้งและฐานข้อมูล อปพร.

เผยแพร่ข้อมูลระดับที่ 4 ทางเว็บไซต์ของจังหวัดให้สาธารณชนทราบ

4. ด้านความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

รวบรวมกฎระเบียบต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ถ่ายทอดความรู้ กฎระเบียบต่างๆให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ

เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ กฎ ระเบียบ ต่างๆ ไปใช้อย่างถูกต้อง

และมีการทบทวน กฎระเบียบต่างๆให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง

มีการถ่ายทอดระเบียบให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานตามศักยภาพและขีดความสามารถ

5. ด้านการติดต่อประสานและให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปูพื้นฐานความรู้ด้านการประสานงานให้เจ้าหน้าที่ให้งานเจ้าหน้าที่ทำในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาบุคลากรในการประสานงานและการให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลความสำเร็จในการติดต่อประสานงานในการให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขปัญหาอุปสรรคตามระดับที่ 4

6. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การปูความรู้พื้นฐานการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้เห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในด้านประชาสัมพันธ์

การจัดการการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน สนง. ศูนย์ฯ กรม ปภ.

การเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานผลปฏิบัติงานของกรม ปภ.และของจังหวัดทางสื่อต่างๆ วิทยุ และสี่อสิ่งพิมพ์

การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน disasterchumporn

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 4080, เขียน: 19 Sep 2005 @ 14:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)