ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1

         จากผู้เข้าร่วมงานประมาณ 800 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 147 คน (ประมาณ 20%) เป็นคน มน. 115 คน (ประมาณ 80 %) คนภายนอก 32 คน (ประมาณ 20 %) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ประมาณ 4 จากคะแนนเต็ม 5)

         ความคิดเห็นในเรื่องจุดเด่น มีดังนี้
         - สถานที่เหมาะสม  สะดวก  เย็นดี มีความพร้อมของอุปกรณ์และเพียงพอต่อผู้เข้าร่วม
         - เอกสารพิมพ์รูปเล่มสวยงาม  น่าสนใจ
         - ได้ผู้วิจารณ์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์และตรงประเด็น
         - การเสนอ Model การบริหารงานวิจัย/ มีความแปลกใหม่ ทำให้น่าสนใจ
         - การบริการและมีการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ดีมาก/อำนวยความสะดวกดีมาก  สุภาพและพูดจาไพเราะ
         - วัตถุประสงค์ของงานดีมากและควรจัดครั้งต่อไป/จัดทุกปี
         - งานวิจัยต่าง ๆ ที่นำเสนอ น่าสนใจมาก
         - Oral Presentation ได้บรรยากาศที่เป็นวิชาการและได้รับความรู้ระดับภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถนำไปใช้ได้
         - มีความพร้อมในการจัดงานและขอให้จัดครั้งต่อไป
         - มีบรรยากาศของการวิจัย
         - มีหลายองค์ความรู้ในงาน
         - มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี  และกว้างขวาง  และให้โอกาสนักวิจัย/คณาจารย์ต่างสถาบัน
         - ชื่นชมนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนับสนุนคณาจารย์ในการทำวิจัย
         - มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประชุมมาก ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมในการทำวิจัย
         - คณะกรรมการตั้งใจทำงานดี
         - นิทรรศการน่าสนใจ  มีเนื้อหาหลายหลาย
         - เป็นการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคม ให้มีการเรียนรู้และได้รับความรู้เป็นอย่างดี
         - เป็นครั้งแรกจัดได้ยิ่งใหญ่พอสมควร
         - ดาวเทียม THEOS
         - การทำงานเป็นเครือข่าย
         - การจัดแสดงนิทรรศการหน้างานในรูปแบบ Poster มีความน่าสนใจ
         - จำนวนผู้เข้าร่วมงานมาก
         - มีการวางแผนในการจัดการที่ดี
         - ช่วงเวลาในการจัดงานเหมาะสมดีมาก

         ความคิดเห็นในเรื่องจุดที่ควรพัฒนา มีดังนี้
         - ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ / ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและก่อนวันงานนาน ๆ / ควรประชาสัมพันธ์ให้มีระบบ
และแพร่หลายมากกว่านี้
         - เวลาในการนำเสนอยืดเยื้อ  ควรมีผู้ควบคุมเวลาให้ตรงกับกำหนดการ
         - สถานที่จัด Poster  คับแคบไปสำหรับบางคณะเนื่องจากมี จำนวนมากเกินไป
         - การนำเสนควรนำเสนอเป็นกลุ่มสาขาวิชา
         - ไม่ควรจัดให้ตรงกับช่วงสอบ
         - อาหารว่างและอาหารกลางวัน
         - ควรเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจเข้ามารับฟัง 
         - มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง
         - แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่ติดตั้งบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย  ไม่สามารถบอกรายละเอียด เรื่องวัน เวลา  สถานที่ได้ดีเท่าที่ควร  จึง
ควรใส่รายละเอียดดังกล่าวในครั้งต่อไป
         - ป้ายทางเข้า  ไม่ได้บอกกำหนดเวลา
         - ควรมีการจัดทำ บทคัดย่อของการนำเสนอประเภท Poster ด้วย
         - น่าจะจัดช่วงปิดเทอม
         - สถานที่และหัวข้อนำเสนอมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่แจ้งไว้
         - ควรเปิดโทรทัศน์เพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้บรรยายได้บรรยาย
         - ควรจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย
         - ควรแจ้งการตอบรับทาง E-mail และตรงกับเวลาที่แจ้งไว้
         - ควรมีการตรวจคำผิดคำถูกก่อนการตีพิมพ์เอกสาร
         - ควรจัดการสำรองที่พักสำหรับผู้มาจากต่างจังหวัด  และมีรถบริการรับ-ส่ง
         - การนำเสนอควรให้เวลามากกว่านี้
         - น่าจะแยกห้องบรรยายตามศาสตร์
         - การนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมควรเสนอโดยละเอียด
         - ผลงานวิจัยที่มานำเสนอยังมีการแปลความหมายทางสถิติที่ไม่ถูกต้อง

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)