รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง    รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน   บุญตา  ราชวงษ์

ปีที่รายงาน  2553

            รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนประตูชัย ปีการศึกษา 2553 จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล ทำการคำนวณ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (dependent t-test) ผลการศึกษา

        1.  ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   พบว่า 1) ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.55 /81.83 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (80/80)

      2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.71 นั่นคือมีคะแนนก้าวหน้าร้อยละ 71  3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยึดเด็กเป็นสำคัญ

คำสำคัญ (Tags)#ชุดการเรียนการสอน#ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์#ชุดการสอน#ชุดการเรียนรู้#ชุดกิจกรรมการเรียนรู้#ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 407541, เขียน: 10 Nov 2010 @ 12:43 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 21:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ครู
IP: xxx.143.151.133
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาทักษะกระบวนการเป็นสำคัญ

ครูประถม
IP: xxx.143.151.133
เขียนเมื่อ 

เป็นสื่อที่ดีเพราะเน้นเรื่องทักษะกระบวนการ สื่อส่วนใหญ่เน้นความรู้

ครูวิทย์
IP: xxx.143.151.133
เขียนเมื่อ 

สื่อน่าสนใจ

แวะมาเยี่ยม
IP: xxx.143.151.133
เขียนเมื่อ 

เป็นครูต้องทำเพื่อเด็ก