GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ชุดการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด

รายงานผลการใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ

 

ชื่อผลงาน        ผลการใช้ชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่มี ตัวสะกดมาตราแม่ กง กน กม เกย เกอว   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กอำเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ศึกษา              นางอัมพร  บิณฑวิหค  ตำแหน่งครู   วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ปีการศึกษา         2551

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย  ที่มีตัวสะกดมาตราแม่กง  กน  กม  เกย  เกอว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่มีตัวสะกดมาตราแม่กง กน กม เกย เกอว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่มีตัวสะกดมาตราแม่กง  กน  กม เกย เกอว    3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่มีตัวสะกดมาตราแม่กง กน กม เกย เกอว

                ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2551โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 15 คน

                 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

                1. ชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่มีตัวสะกดมาตราแม่ กง กน กม เกย เกอว ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย  นิทานเสริมทักษะ จำนวน 5 ชุด คือ ชุดที่ 1 มาตราตัวสะกดแม่ กง  ชุดที่ 2 มาตราตัวสะกดแม่ กน ชุดที่ 3 มาตราตัวสะกดแม่ กม  ชุดที่ 4 มาตราตัวสะกดแม่ เกย ชุดที่ 5 มาตราตัวสะกดแม่ เกอว   แผนการสอนประกอบการใช้ชุดการสอน จำนวน 20 แผน ใช้เวลาสอนรวม 25 ชั่วโมง

                2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย มาตราแม่ กง กน กม เกย เกอว  ซึ่งมีความยากง่ายตั้งแต่  0.51 ถึง 0.74  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.27  ถึง 0.53  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72

                3. แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่มีตัวสะกดมาตราแม่ กง กน กม เกย

ผลการศึกษา พบว่า

                      1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่มีตัวสะกดมาตราแม่ กง กน กม เกย เกอว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กจำนวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.12/93.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 80/80 ( E1/ E2 )

                      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่มีตัวสะกดมาตราแม่ กง  กน  กม  เกย  เกอว ของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ย ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ  8.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 ค่าเฉลี่ย  ของคะแนนทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 18.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.67 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่าง(d ) ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 10.73  และค่าร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่างเท่ากับ 53.67

                      3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำภาษาไทย ที่มีตัวสะกดมาตราแม่ กง กน กม เกย เกอว มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  เท่ากับ 4.80  คือนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนในระดับมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.40

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 407371
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 17
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (17)

เป็นชุดการสอนเรื่องมาตราตัวสะกดเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้สนใจ

เป็นชุดการการที่ดีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสำหรับั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • สวัสดีเจ้าคุณครูอัมพร
  • มาจ้วยเป๋นก๋ำลังใจ๋เจ้า ขอฮื้อประสบผลสำเร็จโวยๆเจ้า

                                             ครูรส

เป็นชุดการสอนท่น่าสนใจมีประโยชน์ต่อครูและผู้ท่สนใจไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

เป็นชุดการสอนท่น่าสนใจมากๆค่ะ ขอให้คุณครูสู้ต่อไปนะคะ

เหมาะสมในการนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนมาก

ชุดการสอนเรื่องมาตราตัวสะกดเหมาะสมท่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

เป็นชุดการสอนท่น่าสนใจมากค่ะ

ทำไมไม่ทำให้ครบทุกมาตรา

จะเป็นข้องคำถามจากกรรรมการ..ผู้ตรวจนะคะ

เป็นชุดการสอนที่ดีเหมาะสมกับวัยของเด็ก สมควรที่จะนำไปใช้กับการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง

เหตุท่ไม่ทำทุกมาตราเพราะเลือกเอาเฉพาะท่นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านและเขียนค่ะ

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่เข้ามาเยี่ยมชมชุดการสอนเรื่องมาตราตัวสะกดค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้นะ

น่าสนใจมาก อยากจะขอใช้บ้างจะได้ไหมคะ ในห้องมีเด็กพิเศษชั้น ป.3 มาเรียนร่วมกับนักเรียนป.1 ค่ะ

ขอบคุณคุณเยาวมาลย์มากค่ะท่สนใจเรื่องนี้ ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งค่ะท่คุณครูจะนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนค่ะ

ขอบคุณคุณเยาวมาลย์มากค่ะท่สนใจเรื่องนี้ ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งค่ะท่คุณครูจะนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนค่ะ

ขอบคุณคุณเยาวมาลย์มากค่ะท่สนใจเรื่องนี้ ยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งค่ะท่คุณครูจะนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนค่ะ