การยกเลิกซีและปรับเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ตามมติ ครม. 21 กันยายน 2553


การยกเลิกซีและปรับเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ตามมติ ครม. 21 กันยายน 2553

"การยกเลิกซีและปรับเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาใหม่

ตามมติ ครม. 21 กันยายน 2553"...

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ได้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และมาตรา 16 ได้บัญญัติให้การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/17369 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 ได้มีมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ เรื่อง การจัดตำแหน่งและจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่แล้ว โดยให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตำแหน่งและจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามสถานภาพ ตำแหน่ง ระดับและขั้นเงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นมีอยู่ ณ วันที่ 20 กันยายน 2553 และได้แบ่งตำแหน่งออกเป็น 4 ประเภทตำแหน่ง ดังนี้

ประเภทตำแหน่งวิชาการ แบ่งเป็น 4 ตำแหน่ง ได้แก่...

ตำแหน่งศาสตราจารย์

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งอาจารย์

ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่...

ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่...

ระดับตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับตำแหน่งเชี่ยวชาญ

ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

ระดับตำแหน่งชำนาญการ

ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ

ประเภทตำแหน่งทั่วไป แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่...

ระดับตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ

ระดับตำแหน่งชำนาญงาน

ระดับตำแหน่งปฏิบัติงาน

ไฟล์ด้านล่าง...คือ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาในช่วงที่เปลี่ยนผ่าน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551...

(ซึ่งใช้สำหรับการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราว ฯ ณ 1 ตุลาคม 2553)

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/632/333/original_a00008.PDF?1287229664

หมายเลขบันทึก: 403541เขียนเมื่อ 19 ตุลาคม 2010 07:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 เมษายน 2016 07:04 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี