กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

สรุปแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน

 

ที่ตั้ง  อาคารสถานที่  สิ่งสนับสนุน  ควรเป็นอย่างไร

                ที่ตั้งควรอยู่ในที่ที่เหมาะสม กล่าวคือ สถานที่ใกล้ชุมชน ไม่ควรอยู่ห่างไกลหมู่บ้านจนเกินไป และมีความชัดเจน ควรเป็นอาคารและสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ให้บริการได้ตามวันเวลาที่กำหนด สิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุน  คือ งบประมาณการบริหารจัดการด้านสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

  บทบาทหน้าที่ของ  ศรช. ที่ควรจะเป็นมีอะไรบ้าง

              เป็นศูนย์ประสานเครือข่าย และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือจากภารกิจการจัดการเรียนการสอน และหมั่นพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่ของ  ครู  ศรช.

             จัดการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม

                 มอบหมายงานให้นักศึกษา

                ประสานงานเครือข่าย

อาสาสมัคร  กศน.  และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร

                 ภารกิจหลักของอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ประสานผู้เข้ากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการ องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ศรช.

            คณะกรรมประกอบด้วย   ตัวแทน ประชาคม  ตัวแทนนักศึกษา   ตัวแทนกลุ่มอาชีพ   ตัวแทนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูประจำ ศรช.  ประธาน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

ระบบบริหารจัดการของ  ศรช.เป็นอย่างไร

                ควรมีโครงสร้างของ ศรช. อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

กิจกรรมการศึกษาที่ ศรช. ควรดำเนินการ

                ครูศูนย์การเรียนชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน  ในลักษณะประจำศูนย์การเรียนชุมชน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของการศึกษานอกโรเรียน ส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้ ในชุมชน  ตามความต้องการและสภาพปัญหาของชุมชน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะแนวและอำนวยความสะดวก แก่ผู้เรียน    จัดบริการข่าวสารข้อมูล      สื่อการเรียนรู้     ประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้รู้

และหน่วยงานเครือข่าย     โดยคำนึงถึงการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐและนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง   4   ด้าน   ได้แก่

1.             การศึกษาพื้นฐาน

2.             การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

3.             การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

4.             การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  การกำหนดสาระการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน  ได้ยึดกรอบสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม ของผู้เรียน แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น  8 หมวดวิชา ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ที่เป็นทักษะพื้นฐานไปใช้ในการดำเนินชีวิต

กลุ่มที่ 1  กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน   เป็นองค์ความรู้ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  ใน   การดำเนินชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิธีชีวิต การงานและอาชีพ และการพัฒนาสังคมและชุมชน   หมวดวิชาภาษาไทย  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

กลุ่มที่ 2  กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์   เป็นองค์ความรู้ที่เป็นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีสุนทรียภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  เนื่องจากกลุ่มผู้เรียนการศึกษานอกระบบเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในชีวิตมาพอสมควร องค์ความรู้และสาระการเรียนรู้ที่จัดให้จึงพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตทันที   หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน   หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1    หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2  หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นเงื่อนไขที่ผู้เรียนทุกคนต้องทำก่อนการจบหลักสูตร  โดยผู้เรียนจะทำกิจกรรมดังกล่าวทุกภาคเรียนหรือภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  100  ชั่วโมง  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ   กิจกรรมพัฒนาตนเองและครอบครัว /  กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ  ศรช.   มีอะไรบ้าง

1.             อาคารสถานที่

2.             ครู  ศรช.  ที่รับผิดชอบ

3.             กิจกรรมที่ดำเนินการ

4.             ความสนใจของผู้ใช้บริการ

5.             การประชาสัมพันธ์

การประสานเครือข่ายอื่นๆ