ในการที่จะเป็นช่างอุตสาหกรรมที่ดีจำเป็นที่จะต้องศึกษาพื้นฐานความเป็นช่าง  โดยจะแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ

      1.การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องจักรในการทำงานเบื้องต้น

      2.การศึกษาด้านคุณธรรม  จริยธรรมรวมถึงระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน