ครูทุกท่านของวิทยาลัยฯ ได้รับการอบรมความรู้ในการใช้และมี e-mailกับweblog เพื่อสร้างระบบเครือข่ายในวิทยาลัยฯ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในวันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 49 รวมทั้งผู้บริหารทุกท่าน จำนวน 45 คน