"สาวโรงงาน" คงเป็นคำพูดที่คุ้นหูของหลายคนและนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า แรงงานส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นแรงงานที่มาจากผู้หญิง ไม่เพียงแต่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นยังมีการใช้แรงงานในภาคอื่นเช่น ภาคการเกษตร,ภาคการบริการทางเพศ,ภาคครัวเรือน

        ซึ่งมีการมองแรงงานของผู้หญิงใน 2 แง่ คือ

           1.การกดขี่

           2.การมีพลัง

        การมองแรงงานของผู้หญิงอย่างเป็นผู้ถูกกดขี่ก็คือ ในภาคการเกษตรและภาคการบริการทางเพศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในภาคการเกษตรนั้นจะมองว่าผู้หญิงนั้นจะสามารถผลิตได้น้อยไม่สู้แรงงานชายค่าแรงของผู้หญิงก็เลยถูกลง ส่วนทางด้านการบริการในด้านการต่างๆโดยเฉพาะทางด้านการบริการทางเพศนั้นได้สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก แต่การบริการทางด้านนี้จะทำให้ผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศเป็นที่รังเกรียจจากสังคมอย่างมาก

       ส่วนการมองว่าแรงงานของผู้หญิงที่มองว่ามีพลังก็คือ แรงงานทางด้านอุตสาหกรรม และในภาคครัวเรือน เนื่องจากว่าแรงงานส่วนนี้มีคุณค่าต่อสังคมอย่างเช่นว่าในภาคอุตสาหกรรมจะมองว่าผู้หญิงก็สามารถทำงานนอกบ้านและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น ส่วนทางด้านครัวเรือน ผู้หญิงจะเป็นแม่บ้านคอยดูแลครอบครัวในเรื่องต่างๆ ทำให้ผู้หญิงมีคุณค่ามากกว่าแรงงานในส่วนอื่นๆ