หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนชุมชน

chudchainat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
    

       หลักเกณฑ์การประเมินแผนชุมชน คณะกรรมการได้ประชุมและตัดสินแผนชุมชน แต่ละหมู่บ้านที่จัดส่งเข้าประเมิน โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
ที่
ตัวชี้วัด
คะแนน
 
1
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20
 
1.1 การพึ่งตนเองมีกิจกรรมที่แสดงถึงการพึ่งตนเอง
4
 
1.2 มีกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน และช่วยเหลือชุมชนอื่น
3
 
1.3 มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านเก็บออมเงินในรูปแบบต่างๆ
3
 
 
1.4 มีภูมิคุ้มกันชุมชนมีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพื่อให้คนในหมู่บ้านรู้และเข้าใจสถานการณ์/ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และมีกิจกรรมเพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบเหล่านั้น
4
 
 
1.5 ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีกิจกรรมแก้ไขปัญหากรือพัฒนาหมู่บ้านที่ใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
3
 
1.6 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
3
2
การมีส่วนร่วม
20
 
2.1 การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
7
 
2.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้าน
5
 
2.3 ลักษณะของการมีส่วนร่วม คนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ ดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และใช้ประโยชน์
8
3
การเรียนรู้
25
 
3.1 ใช้เวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในหมู่บ้านและถ่ายทอดความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน
10
 
3.2 มีการทบทวนและจัดการความรู้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อปรับปรุงแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
15
4
การใช้ประโยชน์
25
 
4.1 จำนวนกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนดำเนินการเอง
10
 
4.2 จำนวนกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
10
 
4.3 จำนวนกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนจะต้องให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการให้ทั้งหมด
5
5
รูปเล่มของแผนชุมชน
10
 
5.1 มีข้อมูลแสดงประวัติ/ความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน
1
 
5.2 มีข้อมูลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนและ/หรือสภาพปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชนประสบอยู่
1
 
5.3 มีข้อมูลแสดงแนวทางการแก้ไข/การพัฒนาของหมู่บ้าน
3
 
5.4 มีกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 2 กลุ่มคือ
3
 
 - จัดกลุ่มตามลักษณะการดำเนินงานกิจกรรม
 
 
 - จัดกลุ่มตามประเภทของกิจกรรม
 
 
5.5 มีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2
 
คะแนนรวม
100
      โดยคณะกรรมการจะใช้แบบพิจารณาเป็นรายโครงการและสรุปผลการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1           ผ่าน           ไม่ผ่าน                ตัวชี้วัดที่ 4           ผ่าน              ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่ 2           ผ่าน           ไม่ผ่าน               ตัวชี้วัดที่ 5            ผ่าน              ไม่ผ่าน   
ตัวชี้วัดที่ 3           ผ่าน           ไม่ผ่าน   
ผ่านจำนวน ....................ตัวชี้วัด    ไม่ผ่าน ...................ตัวชี้วัด
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMสนับสนุนยุทธศาสตร์ชัยนาทความเห็น (0)