การที่เราได้ลงมือทำบางอย่าง อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดทักษะเฉพาะตัวขึ้นมา เช่น การเขียนบันทึกใน gotoknow แห่งนี้   

ทักษะจากการเขียน ทำให้เราได้พัฒนาในส่วนของภาษา ความคิด อารมณ์ การแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เมื่อมาอยู่ในแหล่งที่รวมคนเขียนบันทึก  บรรยากาศ ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะมากขึ้น

ใครที่พัฒนาทักษะเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่ว เขียนด้วยใจ ตามความคิด ความเชื่อของตน รักษาความสม่ำเสมอไว้ได้ และมีวัตถุดิบในการเขียนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาจากที่ไหน หากแต่เป็นเรื่องราวที่เคยลงมือทำมาแล้ว สิ่งที่ได้พบเห็นและผ่านโสตสัมผัสของแต่ละคนมาแล้ว

จะเกิดเอกลักษณ์เฉพาะของคนๆนั้นทันที ที่ใครๆก็ไม่อาจจะลอกเลียนแบบได้  แม้จะพยายามลอกเลียนแบบ แต่คงจะยากมากๆ ในการที่จะเขียนด้วยความสม่ำเสมอ

เมื่อคนเราทำอะไรด้วยหัวใจ การเขียนบันทึก  หากเขียนด้วยหัวใจแล้ว สิ่งที่สื่อสารออกมา ก็ย่อมที่จะเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้รับได้ไม่ยากนัก

บันทึกที่จะเข้าไปอยู่ในหัวใจคนอ่านได้ คนเขียนต้องเขียนออกมาจากหัวใจ ถ่ายทอดหัวใจ มาอยู่ที่ปลายนิ้ว

หัวใจอยู่ที่ไหน เราย่อมทำตามอย่างที่หัวใจของเรา ต้องการ

เมื่อหัวใจอยู่ที่ปลายนิ้วแล้ว บันทึกที่ถ่ายทอดออกมา ก็ย่อมถ่ายทอดออกมาจากหัวใจนั่นเอง