ข้าราชบริพารใกล้ชิดพระองค์ทุกคนเห็นพระราชจริยวัตรประหยัดจนฝังจำในใจ พระราชจริยวัตรงดงามนี้เล่ากันสืบเนื่องมาจากการปลูกฝั่งครั้งทรงพระเยาว์
    เคยรับสั่งเล่าว่า สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีจะทรงตั้งกระป๋องออมสินไว้กลางที่ประทับ รับสั่งว่านี้คือ "กระป๋องคนจน" เพื่อให้พระโอรสธิดาทั้ง ๓ พระองค์ทรงฝึกปรหยัดอดออมนำเงินที่เหลือใช้มาใส่กระป๋องใบนี้ เมื่อถึงสิ้นเดือนจะทรงเรียกประชุมทั้งสามพระองค์ว่า จะนำเงินก้อนไปทำประโยชน์อะไร หรือทำกิจกรมเพื่อคนยากจนอย่างไร