วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2549  ภาคเช้า ดร.กุญชรี แจ้งให้นักศึกษา QM BSc.ไปเข้ารับการอบรมกับ อาจารย์ศุภชัยนะครับ

ส่วนภาคบ่ายวิชาวิจัยของ ดร.กฤษดาเข้าชั้นเรียนปกติ แต่เริ่มเวลา 13.00 น.(อย่าลืมกิจกรรมนะครับ)

1.นักศึกษาทุกคนเสนอเสนอกรอบการวิจัยของตนเอง ด้วยแบบฟอร์ม02

2.นักศึกษารุ่นแรก 1 คนเสนอเค้าโครง3บท(อจ.จำชื่อไม่ได้ว่าควรเป็นใคร เอาตามที่จัดไว้แล้วครับ)

                         -อาจารย์กฤษดา ผู้ประกาศ