ระหว่างสัปดาห์(17-21 กค.49)นี้ อาจารย์ต้องไปราชการเพื่อทำกิจกรรม 2 กิจกรรมสำคัญ คือ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2549  อาจารย์ไปเข้าร่วมประชุม President World Summit  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติที่ห้องประชุมศูนย์สิริกิตต์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 80ประเทศ จำนวน 1000 คน เรื่องความร่วมมือในการจีดการอุดมศึกษาของโลก วิทยากรเป็นนักการศึกษาและนักวิชาการสำคัญๆของโลก  งานนี้เป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองงานครบรอบ 60 ปีในหลวงด้วย  Grand มากๆ

วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2549 อาจารย์ไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาระบบการหารจัดการภาครัฐ ของ กพร.ที่โรงแรม princess tower และมีกิจกรรมการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศของบริษัท Spansion- Thailand ด้วย  จึงไม้ได้พบนักศึกษาเลยในสัปดาห์นี้   แต่ก็ทราบงานของนักศึกษาบนบลอกได้