Story Telling by Pictures

 ทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้

ภาพที่ ๑ ศาสตราจารย์คลินิก อภิชาติ ศิวยาธร มาถ่ายรูปกับทีมงาน KM_KKU

ภาพที่ ๒ ทีมงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "ใผ เป็น ใผ" รายงานตัวหน่อยครับ

 

ภาพที่ ๓ ทีมงานมหาวิทยาลัยนเรศวร มีเสื้อเหลือง แจมอยู่ ๑ ท่าน คุณเอื้อใหญ่ เจ้าพ่อ KM_QA_วิจัย

ภาพที่ ๔ ชาวมอดินแดงมีแต่สาวๆ ชายหนุ่มตื่นไม่ทัน

ภาพที่ ๕ และ ๖ ประชันสีเสื้อครับ

JJ